Khai giảng Lớp bồi dưỡng “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình hiện nay”

Ngày 22/6/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình hiện nay”. Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí: Trung tá Hoàng Đại Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo; đại điện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Học viện và Cục Đào tạo cùng 131 học viên tham dự khóa học.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị Khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, Bộ Chính trị nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đại tá,TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện gửi lời cảm ơn lãnh đạo Cục Đào tạo và các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã quan tâm, giúp đỡ Học viện trong việc tổ chức khóa học và chúc mừng các học viên đủ điều kiện tham gia lớp học và có mặt trong buổi Lễ Khai giảng, đồng thời nhấn mạnh: lực lượng Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, thực sự “là thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng rèn luyện, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác, chiến đấu. Lớp bồi dưỡng “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình hiện nay” nhằm bồi dưỡng, cập nhật cho học viên nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước; công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng…Quá trình học tập, đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị các đồng chí học viên tham gia tích cực, tinh thần tự giác và trách nhiệm cao nhất; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của lớp học, hoàn thành tốt khóa học theo kế hoạch đề ra.

 Lớp Bồi dưỡng diễn ra từ ngày 22/6/2020 đến ngày 10/7/2020 với 22 chuyên đề.

Các đồng chí đại biểu và học viên tham dự buổi Lễ

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website