Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Cùng dự còn có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng các nhà khoa học…

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo.
Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, những lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, từng chữ, từng câu đều giản dị và thiêng liêng. Bản Di chúc của Người đi vào lịch sử như “một kiệt tác bất hủ”; một “bảo vật quốc gia” gắn liền với tên tuổi của Người. Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” được tổ chức trọng thể vào lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Hội thảo cũng là dịp để chúng ta tuyên truyền, cổ vũ mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và thực hiện tốt những di huấn của Người, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội thảo.
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Bản Di chúc là sản phẩm của một trí tuệ lỗi lạc, một trái tim nhiệt huyết, giàu lòng yêu thương, kết tinh tình cảm cao đẹp của một nhà yêu nước và đồng thời là người chiến sỹ Cộng sản kiệt xuất Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là văn kiện lịch sử ở tầm cương lĩnh với tầm nhìn vượt thời gian, mang tinh thần cách mạng cao cả và nhân văn sâu sắc, chứa đựng các giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại. Mang niềm tin sắt son không gì lay chuyển được vào tương lai thắng lợi tất yếu của cách mạng. Bản Di chúc sau khi được công bố đã gây xúc động mạnh mẽ, như một lời hiệu triệu, được truyền đi, lan tỏa, trở thành ý chí, quyết tâm và sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, tiến lên "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Với bốn chữ "thật" được nhắc đi nhắc lại trong Di chúc, Bác thiết tha mong muốn: "Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức, cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng thật trong sạch và phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". "Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song bản Di chúc của Người vẫn luôn là ngọn đuốc tiếp tục rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác, 50 năm qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội thảo.
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội thảo.

Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, đem lại những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển nhanh và bền vững đất nước, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Học Bác và làm theo di huấn của Người, Đảng ta luôn quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hội thảo đã nhận được 60 tham luận tập trung nghiên cứu về nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn và kết quả của việc thực hiện Di chúc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong 50 năm qua; trên cơ sở đó, tiếp tục khẳng định giá trị của bản Di chúc và rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, 50 năm đã trôi qua, nhưng Di chúc vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới.

Đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Di chúc của Người tiếp tục là cơ sở lý luận, thực tiễn và là chỉ dẫn quý báu để cán bộ, đảng viên và toàn Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về "tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng"; để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, trở thành "Đảng đạo đức, Đảng văn minh", xứng đáng là Đảng lãnh đạo thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Tại Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có bài tham luận nêu rõ một số nội dung về thành tựu, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, đồng chí Thứ trưởng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 192, ngày 24/5/2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm ngày mất của Người; phát động đợt thi đua đặc biệt từ Bộ đến Công an cấp cơ sở nhằm tạo sự chuyến biến mạnh mẽ về nhận thức, về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đảm bảo trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ của toàn lực lượng.
Tại Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có bài tham luận nêu rõ một số nội dung về thành tựu, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, đồng chí Thứ trưởng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 192, ngày 24/5/2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm ngày mất của Người; phát động đợt thi đua đặc biệt từ Bộ đến Công an cấp cơ sở nhằm tạo sự chuyến biến mạnh mẽ về nhận thức, về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đảm bảo trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ của toàn lực lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, thấm nhuần tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân luôn đoàn kết, quyết tâm, kiên trì cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất đất nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thành công di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ sum họp một nhà”.

Lực lượng Công an nhân dân cũng đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích của nhân dân, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại; đồng thời, xử lý có hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự; phát hiện đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần quan trọng giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.

Hoàng Mai

Cổng Thông tin điện tử BCA

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website