Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo; TS Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản và GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì điều hành Hội thảo. Dự Hội thảo còn có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân; GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các tướng lĩnh, nhà khoa học, chuyên gia, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, đại diện các học viện, nhà trường trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo Công an một số địa phương. Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân, có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chuyên gia cao cấp, đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân.

TS Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu điều hành tại Hội thảo
TS Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu điều hành tại Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo ngày 16/4/2018.

Các tham luận tại Hội thảo đều đã tiếp cận, nghiên cứu và phản ánh khá toàn diện, sâu sắc các nội dung theo đúng chủ đề; đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng và có nội dung khoa học phong phú, có chất lượng tốt, từ đó góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo.

Nhiều ý kiến phát biểu tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các tướng lĩnh, nhà khoa học, chuyên gia, như: PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học; Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an; GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an; Trung tướng, PGS.TS Nông Văn Lưu, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh; Đại tá Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân; Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an; PGS.TS Nguyễn Văn Lịch, Học viện Ngoại giao…

Các đại biểu, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề cũng như những giải pháp trong quá trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như: Tiếp tục làm sáng rõ bản chất khoa học, cách mạng, tính chân lý và phát triển tất yếu của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời đại ngày nay; phân tích, luận giải, làm rõ hơn nội dung khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và việc quán triệt, vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc đấu tranh lý luận, phản bác luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, quan điểm sai trái nhằm bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay…

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân thay mặt cho cơ quan thường trực tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn các đại biểu, nhà khoa học đã dành tâm huyết, trách nhiệm, quan tâm đến dự và phát biểu đóng góp ý kiến. Qua 12 ý kiến thảo luận tại hội thảo cũng như 60 ý kiến tham luận trong kỷ yếu đã tiếp tục khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và sức sống mãnh liệt, trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bên cạnh đó, hội thảo đã phân tích, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định yêu cầu cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh, bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Hội thảo cũng khẳng định vai trò to lớn của các lực lượng, cơ quan, đơn vị, nhà trường, viện nghiên cứu trong quá trình tham gia bảo vệ, bổ sung, phát triển và quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn; xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, góp phần định hướng chính trị trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học của các nhà trường công an trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Đồng chí PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu
Đồng chí PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu
GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học phát biểu tại Hội thảo
GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an phát biểu tại Hội thảo
GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo
GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Nông Văn Lưu, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Nông Văn Lưu, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại Hội thảo
Đại tá Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát biểu
Đại tá Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát biểu
Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân phát biểu
Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân phát biểu
Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an phát biểu
Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an phát biểu
Đồng chí PGS.TS Nguyễn Văn Lịch, Học viện Ngoại giao phát biểu
Đồng chí PGS.TS Nguyễn Văn Lịch, Học viện Ngoại giao phát biểu
Các đại biểu tham dự Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website