Đảng và nhân dân - mối quan hệ gắn bó “máu thịt”

 Sinh ra từ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và là đại diện ưu tú của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dù trong thời chiến muôn vàn gian khó hay trong thời bình phải đối mặt với không ít thách thức, Đảng ta luôn sát cánh, đồng hành cùng dân tộc; luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu để phấn đấu. Do gần dân, trọng dân, rất mực thương dân nên Đảng ta luôn được nhân dân tin tưởng, yêu mến.

* "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân"
Ở Việt Nam, quan hệ giữa Đảng với nhân dân là mối quan hệ rất đặc biệt: Đảng vừa là người lãnh đạo, cầm quyền, vừa là người phục vụ nhân dân; còn nhân dân tự giác đồng tình với sự lãnh đạo của Đảng và cũng là chủ nhân của đất nước. Và sức mạnh mà cách mạng Việt Nam có được chính là ở sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: "nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ" (1). Vì vậy, Đảng phải luôn lấy lợi ích của nhân dân, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu để phấn đấu.
Trong tác phẩm "Dân vận", Bác đã khái quát bản chất mối quan hệ  giữa dân và Đảng trong bảy câu:
"Bao nhiêu lợi ích đều vì dân
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". (2)
Lịch sử và thực tế đã chứng minh, trong suốt quá trình cầm quyền của mình, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài mưu cầu lợi ích cho nhân dân, Tổ quốc và dân tộc. Cụ thể, sau 15 năm có Đảng, chỉ với 5 nghìn đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vùng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lật đổ ách thống trị gần 100 năm của chế độ phong kiến, thực dân, lập nên nhà nước công nông đầu tiền ở Đông Nam Á. Vượt qua những thử thách khắc nghiệt để bảo vệ nền độc lập dân tộc, Đảng ta tiếp tục nuôi dưỡng và nhân lên sức mạnh quật cường của dân tộc, đánh thắng bốn cuộc chiến tranh xâm lược, giữ vững độc lập, thống nhất, chủ quyền và lãnh thổ quốc gia.
Đối mặt với hậu quả chiến tranh nặng nề, nền kinh tế-xã hội lâm vào cuộc khủng hoảng, các thế lực thù địch xiết chặt cấm vận, cô lập Việt Nam về chính trị, ngoại giao, tiến hành các âm mưu bạo loạn lật đổ, một lần nữa Đảng ta không chỉ thể hiện lòng trung thành vô hạn với giai cấp và dân tộc, mà đã biết tự nâng mình lên ngang tầm đòi hỏi của lịch sử, đề ra đường lối đổi mới đất nước.
Đáp lại sự trung thành của Đảng, các tầng lớp nhân dân đã rất mực tin yêu, tự giác đi theo Đảng, đoàn kết dưới lá cờ Đảng làm nên sức mạnh to lớn đánh đuổi mọi kẻ thù xâm lược, khôi phục và xây dựng, phát triển đất nước ngày càng đi lên. Sau hơn 30 năm bền bỉ tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đất nước ta đã giành được những thành tựu vô cùng quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế quốc tế tăng lên, tạo nên thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam.

 * Những thành tựu to lớn
Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế hiện nay, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân càng được tăng cường, củng cố vững chắc, khi Đảng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo toàn xã hội thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại.
Trước hết, Đảng lãnh đạo cả hệ thống chính trị, chăm lo đến lợi ích vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế ngày càng tăng lên, tăng trưởng GDP bình quân những năm gần đây đạt trên 7%; an sinh xã hội được quan tâm và bảo đảm, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có nhiều bước phát triển; kết cấu hạ tầng được tăng cường, nhất là giao thông, điện, nước sạch... Đặc biệt, năm 2020, trong khi nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, hàng loạt quốc gia có tăng trưởng âm, thì Việt Nam, bên cạnh thực hiện hiệu quả công tác chống dịch, vẫn duy trì được mức tăng trưởng.
Đảng cũng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, “công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế”, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. chủ trương, biện pháp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức Đảng và hơn 87 nghìn Đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang đương chức và nghỉ hưu.
Cùng với đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng tạo môi trường, điều kiện thuận lợi và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước ta đã kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của đất nước; quản lý và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển với các nước láng giềng; tăng cường hợp tác và đối thoại chiến lược với nhiều đối tác, đưa quan hệ hợp tác với các đối tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Đồng thời, chủ động tham gia tích cực, có trách nhiệm trong các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc... Tích cực triển khai các hiệp định, thỏa thuận thương mại đã có và đàm phán, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để mở rộng, đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy phát triển và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Kiên trì thúc đẩy giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực. Uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên.
Đáng chú ý, năm 2020 là một năm đặc biệt với công tác đối ngoại khi Việt Nam cùng lúc đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN 2020. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến vừa phối hợp hiệu quả với các nước chống dịch, vừa nỗ lực hoàn thành các mục tiêu ASEAN, qua đó hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, được các nước ghi nhận và đánh giá cao.
Trước những thành tựu to lớn của đất nước, nhân dân càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân càng được tăng cường.
Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam trong suốt 9 thập kỷ qua, có thể khẳng định, Đảng và nhân dân ta luôn có mối quan hệ gắn bó "máu thịt" với nhau tạo nên một sức mạnh to lớn. Mọi thắng lợi, thành tựu đạt được của đất nước ta hiện nay đều xuất phát từ sức mạnh của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam là mối quan hệ gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất, là “bức tường thành” vững chắc bảo vệ cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam./.

 

Nguồn Hội đồng lý luận Trung ương

 
(1): Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.6, tr.515.
(2): Sđd, t.5, tr.698.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website