Dừng xác định lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên theo quy định 256

Ban Bí thư quyết định dừng việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng...

Đây là một trong những nội dung tại thông báo kết luận của Ban Bí thư về xác định lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên.

Theo kết luận (ngày 9-7) do Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký, tại phiên họp ngày 22-6, sau khi nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo về tổng kết quy định của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Bí thư đã có kết luận như trên.

Ban Bí thư cho rằng, sau hơn 10 năm thực hiện quy định số 256, việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã cơ bản hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng bộc lộ hạn chế: một số nơi thực hiện chưa sát thực tế, chưa đúng đối tượng; quy trình, thủ tục xác định chưa chặt chẽ; sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện chưa rõ ràng, còn chồng chéo; việc cấp và sử dụng giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị chưa thống nhất... 

Những hạn chế này là do nhiều nội dung của quy định số 256 chỉ phù hợp với thời điểm mới ban hành, có giá trị tháo gỡ tình trạng nợ bằng cấp, thiếu tiêu chuẩn lý luận chính trị trong thực hiện công tác cán bộ.

Đến nay, những nội dung đó không còn phù hợp với yêu cầu mới về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chương trình giáo dục lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng không tương thích về nội dung, số môn, số tiết với chương trình đào tạo lý luận chính trị hiện hành để làm căn cứ cho việc xác định tương đương...

Để thực hiện nghiêm yêu cầu học tập lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo nghị quyết số 32-NQ/TW (ngày 26-5-2014) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định dừng việc xác định trình độ lý luận chính trị theo quy định số 256.

Ban Bí thư yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng quy định của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, đối tượng, phân cấp đào tạo lý luận chính trị làm căn cứ để thực hiện thống nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi dừng xác định trình độ lý luận chính trị theo quy định số 256 nói riêng; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện kết luận này.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo rà soát, sửa đổi các văn bản liên quan về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và định hướng về chính trị, tư tưởng, nội dung, chương trình giảng dạy lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản hiện hành liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị để phù hợp với kết luận của Ban Bí thư và tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao...

Ban Bí thư cũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm thực hiện nghiêm chế độ học tập lý luận chính trị; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của học tập lý luận chính trị, kiên quyết khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, học đối phó để lấy bằng cấp, không vì mục đích nâng cao tri thức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

 

Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý Nghị quyết số 32-NQTW ngày 2652014 của Bộ Chính trị.doc

 

Kết luận số 09-KL/TW ngày 09/7/2021 của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên:  ket-luan-09-kl-tw.pdf

 

Nguồn Báo Tuổi trẻ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website