Cảnh giác với thủ đoạn móc nối, lôi kéo văn nghệ sĩ của các thế lực thù địch nhằm chống đảng, nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa
 Thủ đoạn móc nối, lôi kéo văn nghệ sĩ của các thế lực thù địch nhằm chống Đảng, Nhà nước ta là hoạt động mang tính quy luật của các thế lực thù địch, các trung tâm phá hoại tư tưởng ở nước ngoài. Trong những năm qua, các thế lực thù địch đã ráo riết hoạt động móc nối, lôi kéo những văn nghệ sĩ, đặc biệt nhằm vào những văn nghệ sĩ có tư tưởng bất mãn, cực đoan, lệch lạc trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật để mở rộng cơ sở xã hội, tạo dựng những “con bài chính trị”, xây dựng lực lượng, tiến hành hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa.

Đối tượng văn nghệ sĩ mà các thế lực thù địch thường chú ý lôi kéo gồm: số văn nghệ sĩ do chế độ cũ đào tạo; những văn nghệ sĩ đã từng có vi phạm pháp luật, có quá khứ tham gia nhóm “Nhân văn – Giai phẩm”; nhóm văn nghệ sĩ chống Đảng cũ; những văn nghệ sĩ tuy đã tham gia kháng chiến cứu nước, nhưng hiện nay bất mãn, cực đoan, có sai phạm, lệch lạc trong sáng tác văn học nghệ thuật; những văn nghệ sĩ trẻ, lập trường không vững, chạy theo cơ chế thị trường trong hoạt động văn học, nghệ thuật.

Các thế lực thù địch thường sử dụng các phương thức, thủ đoạn móc nối, lôi kéo văn nghệ sĩ như: thông qua bưu chính viễn thông, mạng xã hội để lôi kéo; trực tiếp móc nối, lôi kéo; mời văn nghệ sĩ ra nước ngoài với nhiều hình thức, lý do để móc nối, lôi kéo. Mục đích móc nối, lôi kéo văn nghệ sĩ để sử dụng văn nghệ sĩ vào hoạt động phá hoại tư tưởng- văn hóa, chống Đảng, Nhà nước ta. Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII khẳng định: Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình; cổ xúy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa; đồng thời, cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn”. Các thế lực thù địch đã lôi kéo một số văn nghệ sĩ tham gia các hoạt động như: phủ nhận những giá trị lịch sử của dân tộc; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; phủ nhận thành tựu của cách mạng; chia rẽ nội bộ; bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ; tuyên truyền quan điểm sai lầm, phản động về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, coi là cuộc nội chiến…

Một số hoạt động điển hình của văn nghệ sĩ bị lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa như:

(1), lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để xuyên tạc, hạ bệ những giá trị thiêng liêng của dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, miêu tả cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc của nhân dân ta như một cuộc nội chiến.

(2), từ những thị hiếu của một bộ phận công chúng, tìm cách quảng bá những tác phẩm chống chế độ, xuyên tạc nhằm hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cố tình tôn vinh những kẻ đã và đang chống lại, đi ngược đường lối cách mạng của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước dưới chiêu bài đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”.

(3), sử dụng một số sáng tác xấu để tuyên truyền, thổi phồng những sai lầm của Đảng, Nhà nước, từ đó hủy hoại niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

(4), phủ nhận quan điểm Mác – Lênin về văn hóa - văn nghệ, chỉ đề cao một chiều các lý thuyết bắt nguồn từ thực tiễn văn học, nghệ thuật phương Tây, đã gây ra sự lệch chuẩn trong sáng tác cũng như nghiên cứu lý luận, phê bình văn nghệ.

(5), tuyên truyền lối sống thực dụng, vị kỷ, thích hưởng lạc vào đối tượng thanh niên, sinh viên, làm cho cái xấu, cái ác, phi nhân tính có dấu hiệu tăng lên rõ rệt; môi trường đạo đức và văn hóa lành mạnh bị đe dọa nghiêm trọng, dẫn tới không ít thanh niên, sinh viên khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị, chuẩn mực sống và niềm tin của mình với Đảng.

Tiêu biểu cho số văn nghệ sĩ, trí thức bị lợi dụng, lôi kéo vào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa như: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên là những văn nghệ sĩ, trí thức đã phản bội Tổ quốc, chạy trốn ra nước ngoài để truyên truyền chống Đảng, Nhà nước ta; hay Võ Phiến, Nguyên Ngọc, Chu Hảo là những nhà văn, trí thức đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa” thành những kẻ có quan điểm chống Đảng…

Nghị quyết T.Ư 8 khóa X đã chỉ ra “bảo vệ văn hóa” là một nội dung quan trọng của bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo văn nghệ sĩ tham gia hoạt động chống Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, cần giải quyết tốt một số công tác như:

Một là, cần có sự phối hợp giữa cơ quan an ninh với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, đặc biệt hoạt động hợp tác, trao đổi văn hóa, nghệ thuật với nước ngoài.

Hai là, đẩy mạnh công tác quản lý đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nắm tâm tư, vướng mắc của văn nghệ sĩ, tuyên truyền, giáo dục họ, không để kẻ địch lợi dụng, lôi kéo.

Ba là, điều tra, nắm tình hình của các trung tâm hoạt động phá hoại tư tưởng của địch ở nước ngoài để có đối sách phòng ngừa hoạt động móc nối, lôi kéo văn nghệ sĩ vào hoạt động chống Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa.

Bốn là, các văn nghệ sĩ chân chính phải tích cực đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa để khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Năm là, các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở cần quan tâm đặc biệt đời sống của văn nghệ sĩ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, lôi kéo văn nghệ sĩ vào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

 

                                                                   Thượng tá, TS Đỗ Văn Hiếu – BM1

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website