Kỷ niệm 149 năm ngày sinh Vladdimir Ilich Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019)

V.I. Lênin là một lãnh tụ thiên tài với hoạt động thực tiễn phong phú, bởi ông chính là người lãnh đạo cuộc cách mạng vĩ đại Tháng Mười Nga thành công, khai sinh ra nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, mở ra một thời đại huy hoàng trong lịch sử toàn nhân loại, đó chính là thời đại quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

V.I. Lênin đã phát triển, hoàn thiện học thuyết cách mạng về chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, chứng minh sức sống của học thuyết C.Mác – Ph.Ăngghen thông qua vai trò của Đảng Bônsêvích Nga lãnh đạo quần chúng đứng lên đấu tranh giành chính quyền của giai cấp tư sản Nga, xây dựng chính quyền mới của nhân dân lao động. Cho đến ngày nay, mặc dù thế giới có những đổi thay, nhưng tên tuổi và sự nghiệp vĩ đại của V.I. Lênin vẫn sống mãi với thời gian, nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin là kho tàng vô giá để các nước trên thế giới tiếp thu và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của cách mạng mỗi nước.

Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của V.I. Lênin đã mở ra chân trời mới, soi đường cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhờ sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, cách mạng nước ta đã giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, kể từ khi công cuộc đổi mới của đất nước được bắt đầu từ  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986), Đảng ta luôn nhấn mạnh: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cách mạng nước ta.

Kỷ niệm 149 năm ngày sinh của V.I. Lênin cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức về Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường vai trò trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Để chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có tư tưởng của Lênin về Đảng và xây dựng Đảng thực sự đi vào thực tiễn của đời sống thì cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần đưa Học viện chính trị Công an nhân dân trở thành trung tâm giảng dạy và nghiên cứu hàng đầu của Bộ Công an./.

                                                                                Khoa Triết học & CNXHKH

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website