Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới

Bản lĩnh chính trị không phải bản năng, không do bẩm sinh hay tự nhiên mà có, mà là kết quả của quá trình bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, thử thách lâu dài trong thực tiễn công tác, chiến đấu, lao động, học tập, trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đóng vai trò quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định việc tạo nền tảng chính trị, sự giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội... của mỗi cá nhân. Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao sức mạnh của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm kiên định thực hiện mục tiêu, lý tưởng và con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Thực tế cho thấy, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên không phải là thứ gì đó trừu tượng, chung chung, mà nó là những biểu hiện hết sức cụ thể, sinh động từ nhận thức, thái độ đến hành vi, hành động ứng xử trước những tình huống, hoàn cảnh trong thực tiễn công tác, chiến đấu, lao động, học tập và trong sinh hoạt. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, bản lĩnh chính trị thể hiện trước hết ở lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sự kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thể hiện ở sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; là thái độ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân còn thể hiện ở thái độ chủ động, tích cực, hành động kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong công tác, chiến đấu, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thể hiện ở tinh thần, thái độ vững vàng, làm chủ bản thân, sáng suốt lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn trong mọi tình huống; là thái độ cương quyết, khôn khéo trước những âm mưu, thủ đoạn tấn công của các thế lực thù địch; là tinh thần thượng tôn pháp luật, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; là hành động sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thể hiện ở thái độ tôn trọng nhân dân, hành vi giao tiếp ứng xử có văn hóa với nhân dân, mà trên hết là tinh thần, thái độ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Trong học tập, rèn luyện, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thể hiện ở quyết tâm học tập, trau dồi tri thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, ngoại ngữ, tin học; đồng thời, không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, rèn luyện thể chất... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Thực tiễn hơn 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam, trải qua các giai đoạn của cách mạng, từ đấu tranh giành, giữ chính quyền, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đến thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bất luận trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng luôn khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân... Những phẩm chất chính trị đặc biệt này của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an qua suốt chiều dài lịch sử đã tạo nên bản lĩnh chính trị của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng - nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng, giúp lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Ở bên ngoài, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tình trạng mâu thuẫn, xung đột sắc tộc, ly khai dân tộc, chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tranh chấp biên giới, biển đảo, lãnh thổ... tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi, đã tác động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và lợi ích của nhiều quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, “bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; khoảng cách giàu - nghèo, phân hóa xã hội ngày càng tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và Nhà nước”.

Trong lĩnh vực an ninh, trật tự, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá, ráo riết thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... để kích động gây mâu thuẫn nhằm phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, âm mưu phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền quan điểm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang với mưu đồ kích động, đòi Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải “thoát ly” khỏi sự lãnh đạo của Đảng, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân; tìm cách bôi nhọ hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an, xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; cổ xúy lối sống thực dụng, đề cao giá trị vật chất và lợi ích cá nhân, nhằm làm tha hóa một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an... Cùng với đó, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tình trạng tham nhũng, tiêu cực vẫn diễn biến phức tạp, gây cản trở sự phát triển an toàn, lành mạnh của xã hội...

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, lực lượng Công an nhân dân thường xuyên phải đối mặt, đấu tranh với những tình huống khó khăn, nguy hiểm, phức tạp, cùng không ít những cám dỗ vật chất, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng. Tuy nhiên, trước những khó khăn, thử thách và tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, một số cán bộ, chiến sĩ công an đã không giữ vững được bản lĩnh chính trị, có “biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, ý chí chiến đấu, suy thoái đạo đức, lối sống, vi phạm quy trình, quy chế công tác, vi phạm pháp luật...”. Thực tế đó đặt ra yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống là hết sức cấp bách, trong đó phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ, mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân; đảm bảo cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối không dao động trong bất cứ tình huống nào. Để đạt được mục tiêu quan trọng này, lực lượng Công an nhân dân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp công an cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, coi đây là nội dung trọng tâm, then chốt trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị. Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết phải làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao bản lĩnh chính trị, từ đó có thái độ chủ động, tích cực trong việc tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bản thân; tăng cường giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của lực lượng Công an nhân dân nhằm khơi dậy trong mỗi cán bộ, chiến sĩ công an lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nghề nghiệp. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, lý tưởng cộng sản, đề cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gắn công tác chính trị, tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, kết hợp thực hiện chế độ chính sách để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, nhất là số cán bộ, chiến sĩ phải làm việc trong môi trường thầm lặng, trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân vững mạnh, phát huy vai trò gương mẫu của đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị để mỗi tổ chức cơ sở đảng thực sự là điểm tựa vững chắc về lý tưởng cách mạng, niềm tin và ý chí chiến đấu của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an. Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ thường xuyên được thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị để vững vàng vượt qua mọi hoàn cảnh, tình huống phức tạp trong thực tiễn công tác, chiến đấu.

Hai là, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm quy định của Đảng về chế độ học tập lý luận chính trị trong cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, nhất là số cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tạo nền tảng lý luận, nâng cao giác ngộ chính trị, hình thành sâu đậm lý tưởng cách mạng, tình cảm và ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Khi nắm vững lý luận, cán bộ, chiến sĩ sẽ chủ động đưa ra quyết định và có hành động nhanh nhạy, quyết đoán trước những tình huống khó khăn, phức tạp, do đó, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ công an. Mặt khác, phải “đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị...; tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”. Phải gắn giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; quá trình giảng dạy, bên cạnh việc trang bị kiến thức, người dạy cần chú trọng trang bị kỹ năng, phương pháp tư duy, phương pháp phát hiện vấn đề cho người học; xây dựng và thực hành các tình huống chính trị, giúp người học tiếp thu nhanh và vận dụng sáng tạo kiến thức lý luận chính trị được học vào thực tiễn công tác.

Ba là, gắn việc nâng cao bản lĩnh chính trị với tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, “có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước”, đó chính là biểu hiện của người có bản lĩnh chính trị khi đứng trước những tình huống, hoàn cảnh khó khăn, thử thách. Vì vậy, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không thể tách rời việc bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng. Cụ thể, phải giáo dục lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phải thực hành đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính; chí công, vô tư”. Đồng thời, việc bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng phải được tiến hành thường xuyên mới mang lại hiệu quả thiết thực, bởi: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện, bền bỉ hằng ngày mà phát triển, củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp công an phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích bản thân; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, ý chí phấn đấu, vươn lên, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Các phương tiện truyền thông, báo chí Công an nhân dân cần đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, định hướng dư luận, không để lan tỏa thông tin xấu, gây tâm lý hoang mang, dao động trong nhân dân và trong cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Các đơn vị chức năng cần tích cực, chủ động phối hợp lực lượng, tổ chức đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện những cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ý chí chiến đấu để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời; trường hợp vi phạm nghiêm trọng phẩm chất đạo đức, vi phạm quy chế, quy trình công tác, vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm để giữ trong sạch nội bộ, tạo lòng tin của nhân dân vào Công an nhân dân. Mặt khác, cần chủ động, kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở để tham mưu, đề xuất biện pháp khắc phục nhằm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong nội bộ nhân dân góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Năm là, cấp ủy, lãnh đạo các cấp công an cần tiếp tục quán triệt, thực hiện và đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Sáu là, cấp ủy, lãnh đạo các cấp công an cần quán triệt, thực hiện quan điểm chỉ đạo “lấy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an “có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới”. Trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, phải không ngừng đổi mới tư duy về đánh giá, xếp loại cán bộ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong Công an nhân dân phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; phải xây dựng được các tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, trong đó cần nghiên cứu, lấy bản lĩnh chính trị là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

 

Thượng tá, TS Nguyễn Yến Thanh

Viện trưởng Viện nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân – T29

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website