Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và toàn thể đảng viên là cán bộ, giảng viên, lao động hợp đồng của Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân truyền đạt những nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân truyền đạt những nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân truyền đạt một số nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng gồm:  Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo yêu cầu của Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Việc học tập, quán triệt các nội dung trên của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng là cơ sở giúp đảng viên trong Đảng bộ Học viện nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII; tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ Học viện; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, trên cơ sở đó xây dựng Chương trình hành động thực hiện thắng lợi các nghị quyết, quy định… phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, phục vụ hữu ích cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm học 2018 - 2019.

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website