Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị CAND - năm 2021
 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Số: 2840 /TB-T03-HĐTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị CAND - năm 2021

 

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BGĐT, ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA, ngày 11/5/2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân;

Căn cứ kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước và Công văn số 3190/X02-P2, ngày 24/11/2021 của Cục Đào tạo về việc duyệt kết quả tuyển sinh thạc sĩ tại T03 năm 2021;

Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 Học viện Chính trị CAND thông báo như sau:

1. Điểm trúng tuyển: điểm trúng tuyển là tổng điểm thi môn Triết học Mác - Lênin và môn Lịch sử Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam đạt 14,00 điểm, điểm thi môn Tiếng Anh đạt mức “Đạt”.

2. Số thí sinh trúng tuyển: 15 thí sinh kèm theo danh sách thí sinh trúng tuyển (niêm yết công khai theo quy định).

Học viện Chính trị CAND thông báo để Công an các đơn vị, địa phương và thí sinh dự thi biết, thực hiện./.

 

 

 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

Đã ký

 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website