Triển khai công tác lý luận năm 2016 trong Công an nhân dân
 
Đồng chí TS. Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận (HĐLL) Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự Hội nghị, có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐLL Trung ương; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực HĐLL Trung ương...; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an, thành viên HĐLL Trung ương; HĐLL Bộ Công an...
 
Khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực, Phó Chủ tịch Thường trực HĐLL Bộ Công an nêu rõ: Nhận rõ vai trò của lý luận đối với việc nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an, trong những năm qua, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo công tác nghiên cứu, phát triển lý luận Công an nhân dân (CAND)...; đồng thời nhấn mạnh, năm 2015, có rất nhiều nhiệm vụ tác động trực tiếp đến công tác lý luận của lực lượng Công an. Trong bối cảnh đó, mặc dù phải tập trung giải quyết nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất bảo vệ an ninh, trật tự nhưng Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an vẫn quan tâm chỉ đạo công tác nghiên cứu, phát triển lý luận CAND...

Công tác lý luận CAND năm 2015 đã đạt được kết quả đáng khích lệ, toàn diện trên các mặt công tác: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện Kế hoạch nghiên cứu lý luận năm 2015 của HĐLL Bộ Công an; tổ chức nghiên cứu mới 72 đề tài khoa học, tổ chức nghiêm thu 122 đề tài khoa học... Về công tác tổng kết thực tiễn, Bộ Công an đã tổng kết 12 chuyên đề công tác trọng điểm, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích để phục vụ công tác chuyên môn. Công tác xây dựng, kiện toàn, phát triển các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận được quan tâm, chú trọng. 

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ tịch HĐLL Bộ Công an, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lý luận của Bộ Công an năm 2015; chỉ ra những tồn tại, hạn chế; qua đó, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lý luận năm 2016 và những năm tiếp theo…
 
Chủ tịch HĐLL Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐLL Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hội nghị Tổng kết công tác lý luận năm 2015 và triển khai công tác lý luận năm 2016 trong CAND được tổ chức ngay từ những ngày đầu Xuân mới, chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Bộ trưởng Trần Đại Quang, Chủ tịch HĐLL Bộ Công an đến công tác lý luận của lực lượng CAND; đồng thời nêu rõ, những kết quả trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của ngành CAND đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng những luận cứ khoa học để tham mưu với Đảng ban hành nhiều văn bản quan trọng, mang tính chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự. Đặc biệt, đã góp phần xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, được khẳng định trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Những quan điểm của Đảng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội và những chủ trương quan điểm của Đảng, của Đảng ủy CATW về xây dựng lực lượng CAND đã được nêu rõ trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Để những điều đó đi vào cuộc sống, Đảng ủy CATW, cùng với sự tham mưu của HĐLL Bộ Công an xây dựng kế hoạch nghiên cứu quán triệt và cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng thành các kế hoạch, chương trình cụ thể. Tăng cường công tác nghiên cứu dự báo để tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, tham mưu với Quốc hội, Chính phủ bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội.

Đảng ủy CATW, HĐLL Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với HĐLL Trung ương, với các cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng và Nhà nước để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và phát triển những vấn đề lý luận mới đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng...

Tập trung đề xuất, tham gia vào chương trình nghiên cứu lý luận của HĐLL Trung ương giải quyết những vấn đề bức thiết do thực tiễn đặt ra; công tác lý luận luôn phải đi trước một bước. Chú trọng quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lý luận trong CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo cơ cấu hợp lý, có sự đan xen, kế thừa giữa các thế hệ và có cơ chế chính sách phù hợp để phát triển công tác lý luận. Tiếp tục hoàn thiện đổi mới nội dung, hình thức hoạt động HĐLL Bộ Công an ngày càng có hiệu quả thiết thực, kết hợp giữa ba khâu tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận và đề xuất chính sách, đưa công tác lý luận đi vào cuộc sống.
 
Bộ trưởng Trần Đại Quang, Chủ tịch HĐLL Bộ Công an phát biểu kết luận Hội nghị.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang, Chủ tịch HĐLL Bộ Công an nhấn mạnh: Với những kết quả đạt được trong năm 2015, HĐLL Bộ Công an đã hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ đề ra, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Thay mặt Đảng ủy CATW và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, công tác nghiên cứu khoa học trong toàn lực lượng CAND; trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp có hiệu quả của HĐLL Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương… đối với lực lượng CAND trong thời gian qua. 

Chỉ đạo một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, việc tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trong tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 làm cơ sở, định hướng để tiếp tục đổi mới toàn diện công tác Công an. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, quyết sách về bảo đảm an ninh, trật tự thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy CATW, HĐLL Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và phối hợp chặt chẽ với các viện nghiên cứu của các Bộ, ngành Trung ương, nhất là Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện lý luận CAND. Tập trung luận giải những vấn đề mới nổi lên trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; nghiên cứu các giải pháp xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phục vụ công tác xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự và quản lý xã hội. 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác lý luận phải góp phần chuẩn hóa hệ thống khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành, phục vụ biên soạn hệ thống giáo trình, sách chuyên khảo phục vụ công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các học viện, trường CAND. Mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại về lý luận bảo đảm anh ninh, trật tự, đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Chủ động phối hợp với các Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu khoa học, tổng kết các mặt công tác, các chuyên đề nghiệp vụ, chuyên án, vụ án lớn, công tác đảm bảo an ninh, trật tự các địa bàn trọng điểm để khái quát thành lý luận phục vụ công tác thực tiễn cả trước mắt và lâu dài; chủ động tham mưu với Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an về công tác lý luận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.../.
 
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website