Học viện Chính trị Công an nhân dân tham gia Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”

Sáng ngày 10/6/2022, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng), Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp với Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại (Hội đồng Lý luận Trung ương) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Hội thảo được thực hiện theo hình thức trực tiếp.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Các đồng chí: Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí tướng lĩnh, các nhà khoa học, cùng đại biểu của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội và gần 400 cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị. Học viện Chính trị Công an nhân dân đến tham dự với Hội thảo có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện và đồng chí Thiếu tá Cao Thị Nga, Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại nhấn mạnh: truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, khẳng định chân lý, đất nước chỉ có thể ổn định, phát triển và được bảo vệ vững chắc, toàn vẹn trên cơ sở tích cực, chủ động bảo vệ Tổ quốc của các tổ chức, các lực lượng và toàn thể nhân dân. Kế thừa truyền thống đó, Đại hội XIII xác định “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” trong điều kiện mới vừa là đòi hỏi khách quan; đồng thời, cũng là vấn đề mang tính then chốt, trực tiếp liên quan đến vận mệnh của đất nước, tương lai của dân tộc Việt Nam. Mỗi cá nhân, tổ chức và từng cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm trong quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị các đồng chí đại biểu dự Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang nói chung, của Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”; tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc Phòng những chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Sau Hội thảo, Ban Tổ chức tổng hợp đầy đủ cơ sở khoa học, các kiến nghị của đại biểu tham dự; trên cơ sở đó, đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân đội, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, đồng Trưởng Ban Tổ chức trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo. Báo cáo đề dẫn đã khái quát những tư tưởng, truyền thống và bài học quý báu về dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, nhất là cuộc chiến giữa Nga và Ukraina vẫn chưa có hồi kết; đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh, đạt được nhiều thành tựu to lớn; đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để Hội thảo đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh gợi mở một số vấn đề cần tập trung thảo luận làm rõ như: cơ sở lý luận, thực tiễn, bản chất, đề xuất các giải pháp xây dựng các nguồn lực, phát huy tiềm lực chính trị, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ để thực hiện tốt quan điểm “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”.

Phát biểu tại Hội thảo, Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trình bày tham luận “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Tham luận của Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân đã tập trung làm rõ bản chất bảo vệ Tổ quốc, nội hàm bảo vệ Tổ quốc từ “sớm”, từ “xa”, nội dung và lực lượng bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đề cập đến một số thách thức, nguy cơ đặt ra đối với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tham luận đã cung cấp những luận cứ mang tính phương pháp luận, định hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Để góp phần vào thành công của Hội thảo, Học viện Chính trị Công an nhân dân tham gia tham luận với tiêu đề “Sự phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Trong tham luận, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy đã làm rõ sự phát triển tư duy mới, lý luận nhận thức mới của Đảng ta về quốc phòng, an ninh được thể hiện sâu sắc trong Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết số 28-NQ/TW) và trong các Văn kiện Đại hội XI, XII, XIII của Đảng; nhấn mạnh yêu cầu quán triệt quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy, đồng thời khẳng định Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là hai lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, có sứ mệnh thiêng liêng cao cả là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đây là hai lực lượng có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Tham luận đã đánh giá những thành tựu nổi bật trong công tác phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trên tất cả các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc phòng của hai lực lượng. Đồng thời nêu ra một số giải pháp mang tính khoa học trong vấn đề phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Với 8 ý kiến phát biểu tham luận tại Hội thảo và 65 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo các cấp trong và ngoài quân đội được in trong kỷ yếu Hội thảo, các tham luận đều bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng; nội dung phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về chủ đề Hội thảo, đi sâu phân tích làm rõ nội hàm bảo vệ Tổ quốc không chỉ có bảo vệ sự tấn công từ bên ngoài biên giới quốc gia lãnh thổ, mà còn giữ ổn định bên trong; không chỉ bảo vệ khi có kẻ thù xâm lược, mà phải tổ chức phòng thủ, phòng ngừa từ trước, chủ động về mọi mặt ngay từ trong thời bình; ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh từ bên ngoài; xử lý, giải quyết các vấn đề bên trong với phương châm “trong ấm, ngoài êm”, “giữ vững bên trong là chính”. Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều khẳng định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy là quan điểm và kế sách chiến lược, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc; đồng thời, là bài học kinh nghiệm xuyên suốt trong lịch sử dân tộc ta. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy là vấn đề lớn và có tầm bao quát rộng, luôn được bổ sung, phát triển phù hợp với thực tiễn, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

     Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, đồng Trưởng ban Tổ chức khẳng định: Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Hội thảo đặc biệt nhấn mạnh đến xây dựng tiềm lực, sức mạnh quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo hướng tinh gọn, mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đặc biệt cần phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, nhất là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc; đồng thời, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và quan điểm, tầm nhìn chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa của Đảng ta.

      Sau hơn 03 giờ làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” đã thành công tốt đẹp. Hội thảo một hoạt động có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, là dịp để nghiên cứu, trao đổi nhận thức và làm sâu sắc hơn cơ sở, nội hàm, giá trị của quan điểm “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Kết quả của Hội thảo đã cung cấp những cơ sở thực tiễn, luận cứ khoa học quan trọng để Ban Tổ chức Hội thảo nghiên cứu, tổng hợp; đồng thời, tham mưu đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, chiến lược, kế sách để thực hiện quan điểm “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Quang cảnh buổi Hội thảo

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội thảo

 

 

Cao Nga

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website