Hội thảo khoa học “Nghiên cứu vấn đề nhà nước và cách mạng xã hội trong một số tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên Khoa Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học”

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung về: Quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước và cách mạng; Đảng, Nhà nước nhận thức và vận dụng lý luận về nhà nước và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật để lãnh đạo nhân dân ta thực hiện nhiệm vụ giành, giữ, xây dựng, tổ chức và quản lý chính quyền nhà nước, bảo vệ sự nghiệp cách mạng; giá trị của việc sử dụng các tác phẩm kinh điển về vấn đề nhà nước và cách mạng trong giảng dạy các học phần, chuyên đề cho các hệ đào tạo của Học viện hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thượng tá, PGS.TS Vi Thái Lang, Trưởng khoa, Khoa Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học khẳng định sự cần thiết của việc nghiên cứu và viện dẫn các kiến thức lý luận kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam một cách hợp lý. Kết quả của Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, giúp làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi về nhà nước và cách mạng xã hội trong các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin. Qua đó, các giảng viên sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm, phương pháp nghiên cứu, khai thác, vận dụng và đưa kiến thức kinh điển vào từng phần nội dung nghiên cứu và giảng dạy, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và nghiên cứu khoa học, đáp ứng các yêu cầu của công tác giảng dạy trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website