Tọa đàm khoa học “Tổng kết công tác lý luận Công an nhân dân giai đoạn 2015 - 2020, định hướng công tác lý luận Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Học viện Chính trị Công an nhân dân”

Ngày 01/7/2021, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa học Tổng kết công tác lý luận Công an nhân dân giai đoạn 2015 - 2020, định hướng công tác lý luận Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Học viện Chính trị Công an nhân dân”. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trưởng Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật CAND chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; chuyên viên cao cấp; lãnh đạo Phòng Công tác lý luận - Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử công an; đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các đơn vị chức năng thuộc Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại Toạ đàm

Tại Tọa đàm, các đồng chí đại biểu tham luận, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, thảo luận về: tổng kết, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA-V21, ngày 06/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về Tăng cường công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới của Học viện Chính trị Công an nhân dân; đánh giá tình hình, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác lý luận Công an nhân dân và của Học viện Chính trị Công an nhân dân; qua đó, đề xuất các giải pháp, định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận của Học viện. Trên cơ sở đó, tham mưu, kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an một số vấn đề về công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới.

 

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân trân trọng cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đã đóng góp những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết. Đồng chí khẳng định, công tác lý luận Công an nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng, phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn công tác. Việc nghiên cứu, xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ việc đổi mới, hoàn thiện chủ trương, biện pháp, đối sách đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Từ khi thành lập đến nay, Học viện Chính trị Công an nhân dân luôn chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với thực tiễn, từ thực tiễn để tổng kết, đúc rút thành lý luận và vận dụng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện cũng như tham mưu, kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề nổi lên trong thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, những chuyên đề lý luận do Học viện triển khai nghiên cứu đã góp phần quan trọng làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận, sâu sắc và phát triển, bổ sung lý luận về công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng CAND; nhiều nội dung được đề cập là những vấn đề mới, lần đầu tiên được tổ chức nghiên cứu nhưng đã được sử dụng và thừa nhận, đưa vào trong các văn bản, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an như vấn đề: xung đột xã hội; xã hội dân sự; tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND; vấn đề xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại….

Về định hướng nghiên cứu lý luận trong thời gian tới, cần tập trung các nội dung cơ bản: nghiên cứu cơ bản về học thuyết Mác - Lênin; vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân; vai trò của lực lượng CAND trong xây dựng Nhà nước pháp quyền; vấn đề “tự bảo vệ”; phương châm “giữ vững bên trong là chính”; vấn đề văn hoá ứng xử CAND; vấn đề tâm lý cán bộ, chiến sĩ CAND và các vấn đề về kinh tế, đối ngoại….

Những ý kiến, đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học là luận cứ khoa học, thực tiễn quan trọng để Học viện Chính trị Công an nhân dân hoàn thiện xây dựng báo cáo. Đồng chí Giám đốc Học viện đề nghị đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tham mưu, kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường đổi mới, bổ sung những điểm bất cấp, không phù hợp và xây dựng các văn bản mới thay thế đáp ứng yêu cầu đòi hỏi mới của thực tiễn.

 

Các đồng chí đại biểu tham luận tại Toạ đàm

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website