Thông báo Kết quả điểm thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho người tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị CAND, năm 2021

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VB2

Số: 178/TB-T03-HĐTS (P3)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho người tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị CAND, năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 1352/KH-T03-P3, ngày 28/6/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị CAND về việc tổ chức công tác tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã tốt nghiệp đại học trở lên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước năm 2021; căn cứ quy chế tuyển sinh, đào tạo hiện hành, Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính trị CAND thông báo kết quả như sau:

1. Điểm thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho người tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị CAND, năm 2021 được thông báo và niêm yết công khai tại Học viện Chính trị CAND (có danh sách kèm theo); thí sinh tra cứu điểm thi tại Bảng tin của Học viện hoặc tra cứu trên trang Thông tin điện tử của Học viện Chính trị CAND theo địa chỉ: http://hvctcand.edu.vn (nhập đầy đủ SBD để tra cứu điểm thi, ví dụ: B2.00001).

2. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo điểm bài thi, đề nghị gửi đơn về Học viện Chính trị CAND (qua Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao), địa chỉ: thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ký Thông báo này để Hội đồng tuyển sinh tổ chức chấm phúc khảo theo quy định.

Vậy thông báo để các đơn vị và thí sinh dự thi biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- X02;

- Thí sinh dự thi;

- Niêm yết công khai;

- Đăng tải trên website của Học viện;

- HĐTS;

- Lưu: VT, HSTS (P3).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

`

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

Trung tướng Trần Vi Dân

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website