Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm học 2021-2022

Chiều ngày 26/8/2022, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.

  Đồng chí Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có: đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Cục X03 và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương (CATW); về phía Đảng bộ Học viện có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc, Ban Chấp hành các tổ chức quần chúng và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023 của Đảng bộ Học viện. Theo đó, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ Học viện trên tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng cương lĩnh, điều lệ Đảng và quy chế làm việc của Đảng ủy Học viện. Đây là năm học có dấu ấn quan trọng trong quá trình thiết lập sự ổn định, thống nhất trong mọi hoạt động của Học viện từ khi chuyển trụ sở đến xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn. Đảng ủy Học viện ; triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu CATW lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị CAND lần thứ II. Đặc biệt, trong năm học, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo triển khai và hoàn thành việc bàn giao các mặt công tác về Đảng và chính quyền giữa đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện và đồng chí Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện.

Năm học 2021-2022 cũng là năm học bị ảnh hưởng rất lớn từ tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị và ý thức, trách nhiệm cao của tập thể Đảng ủy Học viện và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, học viên Học viện đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo trong tổ chức triển khai và hoàn thành tốt chương trình công tác Đảng năm học cũng như các nhiệm vụ Đảng ủy CATW, Lãnh đạo Bộ Công an giao trên các mặt công tác như: Công tác giáo dục, đào tạo được tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy và học; đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm, phát triển. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có nhiều đổi mới, bám sát tình hình nhằm giải quyết yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần hoàn thiện lý luận, đặc biệt đã hướng tới xây dựng một cơ sở nghiên cứu về chính trị, văn hóa, đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc có uy tín. Đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu 22 đề tài khoa học các cấp, tổ chức nghiệm thu kết thúc 08 đề tài, trong đó có 01 đề tài khoa học cấp Nhà nước đạt loại Xuất sắc, 04 đề tài khoa học cấp Bộ và 03 đề tài cấp cơ sở; tổ chức thành công 11 hội thảo và 13 tọa đàm khoa học, trong đó có nhiều hội thảo, tọa đàm có ý nghĩa quan trọng. Tổ chức biên soạn 32 giáo trình, 15 tập bài giảng, 144 chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng, 20 tài liệu tham khảo đối với các hệ giáo dục, đào tạo của Học viện; 15 giáo trình, 03 tập bài giảng hệ Thạc sĩ; 17 giáo trình, 12 tập bài giảng hệ chính quy; 114 chuyên đề phục vụ các hệ đào tạo, bồi dưỡng khác,...

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Học viện. Làm tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng; thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác quản lý, giáo dục học viên, công tác tham mưu tổng hợp và công tác hậu cần, đời sống, công tác đoàn thể quần chúng có sự đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả quan trọng. Với những thành tích đó, năm học vừa qua Học viện đã được Cụm thi đua suy tôn đề nghị Hội đồng thi đua Bộ Công an tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an”.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm học 2021 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023.

Tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng ủy Học viện đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023 của Đảng ủy Học viện. Theo đó, năm học 2021 - 2022, Đảng ủy Học viện đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo hướng dẫn của Đảng ủy CATW, UBKT Đảng ủy CATW. Công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng thực hiện; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được tăng cường. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Học viện.

Đảng ủy Học viện đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đối với 01 Chi bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên sinh con thứ 3. UBKT Đảng ủy Học viện thực hiện 02 kế hoạch kiểm tra về tài chính đảng và việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 02 Chi bộ; thực hiện 03 cuộc giám sát chuyên đề đối với 03 chi bộ; bên cạnh đó, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Học viện quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng ủy CATW, Đảng ủy Học viện; việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, những điều đảng viên không được làm…

Các đồng chí đại biểu, đảng viên tham dự Hội nghị

  Tại Hội nghị các đại biểu đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các Báo cáo tổng kết, đồng thời đề xuất một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng các nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; việc chủ động, tích cực trên mặt trận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại Đảng bộ Học viện nhằm xây dựng Đảng bộ Học viện ngày càng phát triển, thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể đảng viên, cán bộ, học viên Học viện trong năm học vừa qua; thống nhất với các báo cáo tổng kết trình bày tại hội nghị và các ý kiến tham luận. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo trong năm học 2022 - 2023, Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên, cán bộ, học viên Học viện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, năm học 2022 - 2023, Đảng ủy Học viện tiếp tục lãnh đạo triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, công tác hậu cần, kỹ thuật... Siết chặt kỷ luật kỷ cương; quán triệt thực hiện nghiêm túc, triệt để các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Trung ương Đảng và Đảng ủy CATW, nhất là chủ trương, chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND và giáo dục, đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm và ổn định tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, học viên; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các đợt sinh hoạt chính trị và các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, phục vụ trực tiếp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Một số hình ảnh các đồng chí đảng viên tham luận tại Hội nghị.

HƯƠNG DIỆU

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website