Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ; tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã tốt nghiệp đại học trở lên (văn bằng 2) - năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3129/QĐ-BCA ngày 09/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các học viện, trường CAND năm học 2022 - 2023; căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong CAND (sau đây gọi tắt là Thông tư 50); Hướng dẫn số 07/HD-BCA, ngày 04/4/2022 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh trong CAND năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn số 07), Học viện Chính trị CAND thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ; tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã tốt nghiệp đại học trở lên (văn bằng 2) ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước mở tại Học viện Chính trị CAND năm 2022, cụ thể như sau:

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Phạm vi tuyển sinh: 30 chỉ tiêu tuyển sinh trong lực lượng CAND trên toàn quốc.

2. Đối tượng, điều kiện dự thi

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 50 và Hướng dẫn số 07, cụ thể:

2.1. Đối tượng

a) Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên đang công tác tại các học viện, trường CAND;

b) Cán bộ có chức danh từ chuyên viên, nghiên cứu viên trở lên, cán bộ tình báo đã được bổ nhiệm chức danh tình báo viên trở lên;

c) Chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy từ cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an đơn vị, địa phương.

2.2. Điều kiện dự thi

* Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

* Về độ tuổi, sức khỏe: thực hiện theo Công văn số 1779/X02-P2 ngày 30/7/2021 của X02; có đủ sức khoẻ để học tập.

* Về văn bằng tốt nghiệp

Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Riêng cán bộ Công an tốt nghiệp đại học ngoài ngành công an đăng ký dự tuyển phải có bằng đại học nghiệp vụ Công an.

Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành phù hợp với ngành dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị CAND khi ngành tốt nghiệp trình độ đại học thuộc Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong CAND đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt, ban hành (Có danh mục kèm theo).

 Thí sinh tốt nghiệp ngành phù hợp (không phải là ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước) phải học bổ sung kiến thức trình độ đại học của ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị CAND trước khi dự thi.

* Về trình độ ngoại ngữ

Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Ứng viên đáp ứng yêu cầu khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

* Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

Có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc tháng có quyết định tuyển chọn vào CAND đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển. Riêng cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên các học viện, trường CAND có thời gian công tác thực tế từ 12 tháng trở lên;

* Về lý lịch bản thân:

Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang chờ quyết định kỷ luật và không trong thời gian thi hành án hình sự, có xác nhận của đơn vị nơi người đăng ký dự thi đang công tác.

* Về phân loại cán bộ

Đạt phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

 

3. Thời gian và địa điểm đào tạo

- Thời gian đào tạo: 02 năm.

- Địa điểm đào tạo: Học viện Chính trị CAND (địa chỉ: xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

4. Hình thức tuyển sinh

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ thi tuyển 02 môn:

- Triết học Mác - Lênin (thi tự luận, thang điểm 10);

- Lịch sử Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (thi tự luận, thang điểm 10);

5. Quyền lợi của người học

- Sau khi tốt nghiệp học viên được cấp bằng thạc sĩ Công an ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; được xác định trình độ “tốt nghiệp Đại học Công an trở lên” theo Công văn số 4091/BCA-X01, ngày 26/11/2020 của Bộ Công an về việc áp dụng tiêu chuẩn trình độ đại học Công an trở lên để bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy.

- Học viên cao học được hưởng các quyền lợi khác theo quy định hiện hành.

6. Thủ tục hồ sơ

a) Công văn cử dự tuyển của thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ.

b) Hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Học viện Chính trị CAND phát hành) bao gồm:

- 01 đơn đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ;

- 01 bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ học;

c) 01 Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe học tập do bệnh viện đa khoa cấp huyện (hoặc tương đương) trở lên cấp (thời gian không quá 06 tháng);

d) Bản sao được chứng thực từ bản chính các giấy tờ sau:

- Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (trường hợp văn bằng do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt, có công chứng hợp lệ và có văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bằng và bảng điểm hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

- Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);

- Các giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).

đ) Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng và bảng điểm hoặc chứng chỉ ngoại ngữ minh chứng về năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

e) 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;

f) 04 ảnh chân dung 4x6 (mặc quân phục CAND không đội mũ), mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh (chụp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày dự thi).

g) Tài liệu minh chứng ưu tiên trong tuyển sinh.

7. Thời gian nộp hồ sơ, ôn thi và tổ chức tuyển sinh

7.1. Thời hạn nộp hồ sơ, lệ phí tuyển sinh

- Thí sinh tải mẫu hồ sơ tuyển sinh do Học viện phát hành (Đơn xin đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan công tác; Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác) tại trang Thông tin điện tử của Học viện Chính trị CAND, (địa chỉ website: hvctcand.edu.vn) hoặc đến nhận tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị CAND từ ngày 01/8/2022.

- Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện hoặc nộp hồ sơ theo đường giao liên của Bộ Công an hoặc chuyển phát nhanh của Bưu điện. Học viện kết thúc nhận hồ sơ dự kiến vào ngày 10/9/2022.

- Tổ chức xét duyệt hồ sơ dự thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; báo cáo Bộ Công an phê duyệt, thời gian dự kiến từ ngày 11/9 đến 16/9/2022.

- Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh gồm: Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/hồ sơ; lệ phí dự thi là: 120.000 đ/môn thi/thí sinh.

7.2. Thời gian học bổ sung kiến thức

Thí sính thuộc đối tượng học bổ sung kiến thức tham gia học lớp bổ sung kiến thức trước khi dự thi; dự kiến thời gian học bắt đầu từ ngày 17/9/2022 tại Học viện Chính trị CAND.

7.3. Thời gian ôn thi

Học viện tổ chức ôn thi cho thí sinh có nhu cầu dự kiến từ ngày 25/11 đến hết ngày 07/12/2022 tại Học viện Chính trị CAND.

7.4. Thời gian thi tuyển sinh

Dự kiến tổ chức thi tuyển trong 02 ngày từ ngày 08/12 - 09/12/2022, cụ thể như sau:

- Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế thi: ngày 08/12/2022.

- Ngày thi: ngày 09/12/2022.         

7.5. Công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học

- Kết quả trúng tuyển được niêm yết công khai tại Học viện và công bố trên website của Học viện, địa chỉ: http://hvctcand.edu.vn

- Thời gian nhập học: dự kiến cuối tháng 12/2022.

II. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHO NGƯỜI ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TRỞ LÊN (VĂN BẰNG 2) NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Chỉ tiêu, phạm vi tuyển sinh:

- Hệ chính quy đào tạo tại Học viện: 50 chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc.

- Hệ vừa làm vừa học đào tạo tại Học viện: 40 chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc.

2. Đối tượng, điều kiện dự thi

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 50 và Hướng dẫn số 07, cụ thể:

2.1. Đối tượng

a) Cán bộ có bằng tốt nghiệp đại học tại các học viện, trường CAND;

b) Cán bộ, học viên trường CAND được cấp có thẩm quyền của Bộ Công an đồng ý cử đi đào tạo và có bằng tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài;

c) Cán bộ có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trước khi được tuyển vào Công dân nhân dân.

2.2. Điều kiện dự thi

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, cụ thể như sau:

a) Có thời gian công tác thực tế trong CAND từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc từ tháng có quyết định vào CAND (không tính thời gian tạm tuyển, thời gian tham gia nghĩa vụ CAND) đến tháng tổ chức thi tuyển;

b) Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển. Không áp dụng phân loại cán bộ trong năm liền trước với năm tham gia dự tuyển đối với cán bộ thuộc diện phải cử đi đào tạo, đào tạo lại, sau khi rà soát theo Kế hoạch 376/KH-BCA-X01 ngày 01/11/2019 của Bộ Công an về cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an.

c) Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang chờ quyết định kỷ luật và không trong thời gian thi hành án hình sự, có xác nhận của đơn vị nơi người đăng ký dự thi đang công tác;

d) Được Công an các đơn vị, địa phương đồng ý cho tham gia dự thi;

e) Có đủ sức khoẻ đảm bảo yêu cầu học tập, rèn luyện theo quy định hiện hành;

f) Đối với cán bộ dự tuyển đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hình thức vừa làm vừa học tại trường: ngoài các điều kiện trên, phải đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

g) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn quy định theo thông báo tuyển sinh của Học viện.

3. Thời gian và địa điểm đào tạo

a) Thời gian đào tạo:

- Hệ chính quy: 18 tháng.

- Hệ vừa làm vừa học: 24 tháng.

b) Địa điểm đào tạo: Học viện Chính trị CAND (địa chỉ: xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

4. Hình thức tuyển sinh:

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ thi tuyển 02 môn:

- Triết học Mác - Lênin (thi tự luận, thang điểm 10);

-  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (thi tự luận, thang điểm 10).

5. Quyền lợi của người học

Sau khi tốt nghiệp học viên được cấp bằng đại học Công an ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị để bổ nhiệm các chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên, các chức danh công tác khác trong CAND theo quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BCA ngày 16/3/2020 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CAND và các văn bản hiện hành trong CAND.

6. Thủ tục hồ sơ

Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh gồm:

            a) Đơn xin đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan công tác (theo mẫu của Học viện Chính trị CAND phát hành);

          b) Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác (theo mẫu của Học viện Chính trị CAND phát hành);

          c) Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học thứ nhất hoặc văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp có văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

          d) 01 bản sao Giấy khai sinh;

đ) 01 Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ học tập do bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương cấp;

e) 04 ảnh quân phục 4x6, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành dự thi (chụp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày dự thi);

f) 01 bản sao công chứng sổ hộ khẩu hoặc xác nhận nơi thường trú theo quy định;

          g) Công văn cử dự tuyển của thủ trưởng cơ quan công tác;

h) Tài liệu minh chứng ưu tiên trong tuyển sinh (bản sao được chứng thực từ bản chính - nếu có).

i) Các tài liệu khác có liên quan.

7. Thời hạn nộp hồ sơ, ôn thi và tổ chức tuyển sinh

7.1. Thời hạn nộp hồ sơ, lệ phí tuyển sinh

- Thí sinh đến nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị CAND từ ngày 01/8/2022.

- Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện hoặc theo đường giao liên của Bộ Công an hoặc chuyển phát nhanh của Bưu điện. Học viện kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 10/9/2022.

- Xét duyệt hồ sơ dự thi dự kiến từ ngày 11/9 - 19/9/2022.

- Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh gồm: lệ phí nộp hồ sơ: 20.000 đồng/hồ sơ; lệ phí thi tuyển: 70.000 đồng/thí sinh.

7.2. Thời gian ôn thi

Học viện tổ chức ôn thi cho thí sinh có nhu cầu: dự kiến từ ngày 20/9/2022 đến ngày 27/9/2022.

7.3. Thời gian thi tuyển

Dự kiến tổ chức thi tuyển trong 02 ngày từ ngày 29/9 - 30/9/2022, cụ thể như sau:

- Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế thi: dự kiến ngày 29/9/2022.

- Ngày thi: dự kiến ngày 30/9/2022.

7.4. Công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học

- Kết quả trúng tuyển được niêm yết công khai tại Học viện và công bố trên website của Học viện, địa chỉ: http://hvctcand.edu.vn

- Thời gian nhập học: dự kiến tháng 10/2022.

Học viện tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, văn bằng 2 tại: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị CAND (phòng 209, nhà A, Học viện Chính trị CAND,  xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

 

III. PHỐI HỢP VỚI CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

Học viện Chính trị CAND đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Học viện để thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Quy định, hướng dẫn của Bộ Công an. Thông báo và tập hợp cán bộ có nhu cầu đăng ký dự thi gửi về Học viện trước ngày 20/8/2022.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên Website: http://hvctcand.edu.vn của Học viện Chính trị CAND.

Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, SĐT: 0243.752.5297, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Duyên, Phó Trưởng phòng, SĐT: 0946.325.368; đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Khoa, cán bộ tuyển sinh, SĐT: 0975.634.350 ./.

  

DANH MỤC

NGÀNH PHÙ HỢP VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC BỔ SUNG

 DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

Đối tượng

Tên ngành/chuyên ngành

Số học phần, tín chỉ bổ sung

Ngành đúng

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (đại học chính quy, văn bằng 2)

Không

Ngành phù hợp

Trinh sát an ninh; Trinh sát cảnh sát; Trinh sát kỹ thuật; Điều tra hình sự; Kỹ thuật hình sự; Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Tình báo an ninh; Hậu cần CAND; An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Kỹ thuật CAND; ngôn ngữ anh (đào tạo trong các trường CAND); Ngôn ngữ Trung quốc (đào tạo trong các trường CAND).

8 học phần: 22 tín chỉ

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CAND

 

Danh sách lập theo mẫu mẫu danh sách.docx

Ban cam doan danh cho thí sinh miễn thi ngoại ngữ.docx

Mau_so_yeu_ly_lich.doc

Phieu dang ky du thi thạc sĩ.doc

Phieu dang ky du thi Văn bằng 2.doc

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website