Bộ Công an: Hội thảo khoa học cấp Quốc gia quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảngvề đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay
Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có PGS.TS Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Dự Hội thảo còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội, các cơ quan nghiên cứu khoa học… cùng gần 100 nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, quốc phòng và an ninh.
 
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Văn kiện Đại hội Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung.
 
Văn kiện Đại hội XI của các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
 
Điểm nổi bật trong nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm cơ bản, xuyên suốt, những vấn đề căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.
 
Để làm rõ những quan điểm cơ bản, xuyên suốt, nhất là vấn đề mới nêu tại Văn kiện Đại hội XII của Đảng về quốc phòng, an ninh, làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác công an trong thời gian tới, Bộ Công an đã chỉ đạo Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo này.
 
 Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội thảo.
 
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, luận giải, làm sáng tỏ các quan điểm của Đảng, nhất là các vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; những thuận lợi, khó khăn, nguy cơ đe doạ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong 5 năm tới.
 
Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Để quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể, khoa học nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống.
 
 
 
 
Vì vậy, trước hết Hội thảo cần tập trung, làm sáng tỏ hơn nữa nhận thức lý luận về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
 
Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Khi đã ban hành Nghị quyết, yêu cầu đặt ra là phải sớm thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, các đề án, phương án, kế hoạch thực hiện nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: các ý kiến tham luận tại Hội thảo cần đề xuất những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhất là những giải pháp chiến lược và các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần hoàn thiện đường lối, quan điểm của Đảng và bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
 
 
 
Hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo khoa học và các tham luận trực tiếp tại Hội thảo với nội dung rất sâu sắc và tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các tướng lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề căn cốt, những quan điểm xuyên suốt của Đảng, những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng và những giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
 
Kết luận Hội thảo Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, ngay sau Hội thảo này Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong văn kiện Đại hội XII của Đảng; liên hệ với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh ở từng địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế phù hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả. Các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, giảng dạy lý luận chính trị trong CAND căn cứ nội dung đã thống nhất về quan điểm của Đảng trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh để khẩn trương cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể. Các cơ quan thông tin báo chí, phát thanh, truyền hình trong CAND tăng cường tuyên truyền về quan điểm của Đảng trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Việc tuyên truyền cần tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú./.
 
Theo  Mai Ngọc, Cổng  TTĐT Bộ Công an
 
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website