Thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân phát triển toàn diện về mọi mặt, trở thành cơ cở giáo dục, đào tạo và trung tâm nghiên cứu hàng đầu về lý luận chính trị Công an nhân dân.

Các lĩnh vực công tác đều được tập trung thực hiện đạt kết quả tốt, cụ thể như sau:

Công tác giáo dục, đào tạo đã bám sát yêu cầu đổi mới trong tình hình hiện nay, đảm bảo chất lượng đào tạo; đặc biệt đã khẳng định sự cần thiết và vai trò của Học viện Chính trị Công an nhân dân trong đào tạo lý luận chính trị của ngành Công an với minh chứng rõ nét là được Ban Tổ chức Trung ương đồng ý báo cáo Ban Bí thư giao Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức đào tạo, xác nhận và cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Học viện đã tập trung sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo đã ban hành, trong đó có 3 ngành hệ Đại học chính quy: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân; Quản trị nhân lực phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời, bám sát nhu cầu thực tiễn, Học viện đã triển khai xâydựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý báo chí và phóng viên, biên tập viên báo chí trong Công an nhân dân, là một trong những lĩnh vực đào tạo mới của ngành. Tổ chức nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng với quy mô tăng hơn 9.000 học viên (tương đương 26%) so với năm học trước, trong đó lần đầu tiên tổ chức liên kết đào tạo Cao học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ Công an.

Xuất phát từ vai trò trung tâm của đội ngũ giảng viên trong công tác đào tạo, Học viện đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo của Học viện trong tình hình mới. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, Học viện đẩy mạnh phong trào dạy giỏi; duyệt giảng; thẩm định khả năng giảng dạy của giảng viên và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Học viện thông qua các Hội thi cấp khoa, bộ môn, cấp Học viện và cấp Bộ, qua đó bố trí giảng viên đạt loại khá, giỏi trở lên tham gia giảng dạy, đảm bảo chất lượng của đội ngũ giảng viên. Hiện nay, tổng số cán bộ, chiến sĩ Học viện là 281 đồng chí, trong đó có 02 Giáo sư, 09 Phó Giáo sư; 45 Tiến sỹ; 90 Thạc sỹ (32 đồng chí đang Nghiên cứu sinh) chiếm 77% tổng số cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên Học viện.

Cùng với công tác đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, đưa công tác này phục vụ trực tiếp, thiết thực cho nhiệm vụ đào tạo. Trong năm học 2016 – 2017, Học viện đã gấp rút hoàn thiện có chất lượng 01 đề tài khoa học cấp Nhà nước (được giao năm 2016), chuẩn bị nghiệm thu vào cuối năm 2017; đồng thời đã báo cáo và được cấp có thẩm quyền duyệt hồ sơ xét chọn tiếp 03 nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước, 03 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và 04 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở. Như vậy hiện nay tổng số nhiệm vụ khoa học của Học viện là 25, trong đó có 04 nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước, 09 nhiệm vụ cấp Bộ, 12 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện đều đảm bảo chất lượng, Học viện đã và đang xây dựng kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu các công trình khoa học thành sách tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Cùng với đó, Học viện đã tổ chức thành công 08 hội thảo, tọa đàm khoa học; xuất bản 12 số Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân với gần 200 bài viết của các nhà khoa học đầu ngành, khẳng định được uy tín của Học viện trong công tác nghiên cứu lý luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tiếp tục được quan tâm đầu tư, huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt công tác giáo dục, đào tạo của Học viện. Học viện đã hoàn thành biên soạn 21 tài liệu tham khảo; 15 giáo trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, 02 giáo trình bổ sung hoàn thiện kiến thức trình độ Trung cấp lý luận chính trị; 25 giáo trình đào tạo Cử nhân chính trị, văn bằng 2; 03 cuốn giáo trình đào tạo hệ chính quy và đang gấp rút hoàn thiện giáo trình phục vụ đào đại học hệ chính quy. Hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học được biên soạn theo hướng khái quát cao các nội dung cơ bản về lý luận chung và cung cấp những tri thức, phương pháp luận định hướng cho việc giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Cùng với công tác biên soạn giáo trình, tài liệu, công tác thông tin, tư liệu, thư viện được đẩy mạnh và từng bước hiện đại hóa tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, học viên.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của Học viện có bước đột phá. Công tác tham mưu được tổ chức hiệu quả, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình công tác, góp phần đặc biệt quan trọng trong phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của nhà trường. Tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy được kiện toàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Học viện trong tình hình mới. Công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, tranh thủ tối đa nguồn lực góp phần vào sự phát triển Học viện. Công tác hậu cần đảm bảo bước đầu khắc phục được những khó khăn trước mắt tại cơ sở hiện nay; đồng thời chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ đầu tư xây dựng trụ sở Học viện tại khu công nghệ cao Hòa Lạc với diện tích 19,8ha.

Với những thành tích nổi bật trong năm học 2016 – 2017, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua”; đồng thời được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; gần 200 lượt cán bộ, giảng viên được tặng Bằng khen, Giấy khen. Kết quả này đã khẳng định vị trí, vai trò của Học viện Chính trị Công an nhân dân trong hệ thống các học viện, trường Công an nhân dân, là tiền đề vững chắc để Học viện tiếp tục phát triển trong các năm học tiếp theo.

Những thành quả Học viện đạt được trong năm học vừa qua, bên cạnh sự nỗ lực rất lớn của cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường còn có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, sự giúp đỡ tận tâm, trách nhiệm của các nhà khoa học, các đơn vị kết nghĩa, các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các học viện, nhà trường bạn. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng, có ý nghĩa đối với sự phát triển lớn mạnh của một Học viện còn non trẻ. Năm học 2017-2018, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh ngành giáo dục, đào tạo đang tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay, đồng thời để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Học viện phát triển toàn diện về mọi mặt, trở thành cơ sở giáo dục, đào tạo và trung tâm nghiên cứu hàng đầu về lý luận chính trị Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân quyết tâm hoàn thành tốt chương trình công tác năm học 2017-2018 với một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng, trong đó tổ chức liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín tổ chức đào tạo sau đại học; tập trung mọi nguồn lực để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của giảng viên cả về năng lực chuyên môn lẫn kiến thức, nghiệp vụ, sư phạm.

Hai là, hoàn thành Chiến lược hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Nâng cao hiệu quả, gắn công tác nghiên cứu khoa học với đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; xây dựng các nhóm nghiên cứu trong đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm tăng cường trao đổi học thuật, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Triển khai sâu, rộng hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Ba là, tiếp tục biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, sách tham khảo phục vụ các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, trong đó yêu cầu cốt lõi phải đảm bảo chất lượng hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn đặt ra. Phấn đấu trong năm học 2017-2018 hoàn thành biên soạn, ban hành, đưa vào sử dụng hệ thống giáo trình, tài liệu học tập phục vụ hệ đào tạo chính quy. Tập trung phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện theo hướng phù hợp với các chuyên ngành đào tạo của Học viện. Tổ chức các hoạt động phát triển “Văn hóa đọc ” trong Học viện.

Bốn là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Kiện toàn bộ máy tổ chức và đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy phù hợp thực tế. Tập trung sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Học viện với các đơn vị; từng bước phát triển quan hệ hợp tác quốc tế. Triển khai thực hiện Dự án xây dựng trụ sở Học viện tại khu công nghệ cao Hòa Lạc đáp ứng nhu cầu đào tạo trong thời gian tới.

Năm là, tập trung chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, quản lý học viên các hệ học, nhất là đối với sinh viên chính quy. Năm học 2017 - 2018, Học viện tiếp nhận 58 sinh viên hệ chính quy, nâng tổng số sinh viên chính quy lên 1330 em. Hầu hết, kết quả học phổ thông trung học của các em rất tốt, tuy nhiên, đó chỉ là hành trang ban đầu; bước vào nhà trường công an với bao khó khăn, thử thách, đòi hỏi mỗi sinh viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng, phẩm chất đạo đức, tư cách người Công an cách mạng xứng đáng với truyền thống của Học viện Chính trị Công an nhân dân. Để giúp sinh viên đạt được mục tiêu, yêu cầu học tập, rèn luyện, mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý ngoài việc chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, còn phải là một tấm gương sáng về tư cách, phẩm chất đạo đức, lễ tiết tác phong để phấn đấu noi theo.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trên đây, làm tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo, Học viện xin kiến nghị một số vấn đề sau:

Thứ nhất, sớm phê duyệt định hướng phát triển dài hạn của Học viện; trong đó cùng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc lĩnh vực xây dựng lực lượng, tham mưu chỉ huy Công an nhân dân, đề nghị giao cho Học viện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân. Tiếp tục báo cáo Ban Bí thư giao cho Học viện đào tạo và cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân; tập trung chỉ đạo xây dụng chương trình đào tạo các hệ cán bộ để thống nhất nguồn lực;

Thứ hai, tăng thẩm quyền của Học viện Chính trị Công an nhân dân ngang với các học viện khác trong Công an nhân dân, tạo điều kiện để Học viện chủ động trong công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, tuyển chọn, đề bạt cán bộ. Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo về lâu dài Học viện.

Thứ ba, tăng biên chế, bổ sung cán bộ cho Học viện từ Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chính trị với quy mô đào tạo, bồi dưỡng hiện nay (tăng gấp 3 lần so với ngày đầu thành lập). Cho phép Học viện triển khai thực hiện cơ chế thi tuyển đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và đội ngũ giảng viên Học viện.

Thứ tư, tạo điều kiện để Học viện triển khai xây dựng cơ sở vật chất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Đồng thời, tạo điều kiện cấp kinh phí để Học viện sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất hiện tại để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trước mắt.

Với những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian qua và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành và các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; với quyết tâm cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, Học viện Chính trị Công an nhân dân tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017- 2018, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân phát triển toàn diện về mọi mặt, sớm trở thành cơ sở giáo dục, đào tạo và trung tâm nghiên cứu hàng đầu về lý luận chính trị Công an nhân dân.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND - Giám đốc Học viện Chính trị CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website