Giới thiệu sách “CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN”

Cuốn sách “Chống chủ nghĩa cá nhân” của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật xuất bản năm 2019. Đây là lần xuất bản thứ 5, có bổ sung đối với cuốn sách này với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiện nay.

Cuốn sách có dung lượng không dài, chỉ với 90 trang và là tập hợp của 03 bài nói, bài viết của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong các Hội nghị chỉnh huấn cán bộ cao và trung cấp quân đội và Lớp chỉnh huấn chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam từ cuối thập niên 50 của thế kỷ 20, đó là khi đất nước ta đang thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam. Mặc dù các bài nói, bài viết này đã lâu nhưng vẫn là nguồn tư liệu quý đối với mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc học tập, rèn luyện để nâng cao giác ngộ chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực công tác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ to lớn mà Đảng ta đã vạch ra.

Hiểu một cách chung nhất, chủ nghĩa cá nhân là lối sống tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, coi lợi ích của cá nhân là trên hết và trên lợi ích của tập thể. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng và bộ máy nhà nước. Người cho rằng “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: Lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô,… Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng”. Chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là vấn đề liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định thành công sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp bởi những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân luôn được che đậy rất khôn khéo, tinh vi dưới nhiều hình thức, gắn liền với lợi ịch của từng cá nhân, lợi ích nhóm. Do đó, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân ta.

Trong bài nói “Chống chủ nghĩa cá nhân” được biên tập trong cuốn sách, cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã làm rõ nguồn gốc và hoàn cảnh phát sinh chủ nghĩa cá nhân trong Đảng và trong quân đội ta; biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, hình thái và sự phát triển của nó; phương hướng khắc phục chủ nghĩa cá nhân. Theo cố Đại tướng, chủ nghĩa cá nhân là sản phẩm của chế độ tư hữu và chủ yếu là của giai cấp bóc lột, đồng thời biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân là vấn đề tham ô, lãng phí, công thần, kiêu ngạo, địa vị, đòi hỏi hưởng thụ… Để đấu tranh có hiệu quả với chủ nghĩa cá nhân phải thường xuyên thực hiện có hiệu quả phê bình và tự phê bình; phải nâng cao trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh dự Hội nghị Chi bộ 8 Đoàn Hồng Hà năm 1960

Trong bài nói “Phát huy chủ nghĩa tập thể, tiếp tục chống chủ nghĩa cá nhân” được biên tập trong cuốn sách, cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã khẳng định, cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể luôn diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Chủ nghĩa cá nhân tuy rất nguy hiểm và ngoan cố, nhưng nó kỵ chủ nghĩa tập thể như lửa kỵ nước. Chỉ cần mỗi cán bộ, đảng viên có dũng khí đứng lên phất cao ngọn cờ chủ nghĩa tập thể, nói nhiều về chủ nghĩa tập thể, nghĩ nhiều đến chủ nghĩa tập thể, gây một phong trào làm việc nhiều cho tập thể, tổ chức đông đảo quần chúng hành động theo khẩu hiệu “ta vì mọi người, mọi người vì ta”, nhất định chúng ta sẽ thắng lợi.

Trong bài viết “Vài ý kiến về mối quan hệ giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa xét lại hiện đại” được biên tập trong cuốn sách, cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh, kinh nghiệm của việc đấu tranh khắc phục chủ nghĩa cá nhân chỉ cho ta thấy cần phải xem xét và giải quyết vấn đề đó một cách sâu sắc, lâu dài và toàn diện, cần tiến hành các biện pháp đó là: (1) Học tập lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt nắm vững học thuyết đấu tranh giai cấp, cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản có thế mới nâng cao được lập trường, quan điểm giai cấp của chúng ta; (2) Rèn luyện nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa để có một lý tưởng chiến đấu cao cả; (3) Xây dựng cho chúng ta một lối sống đạo đức xã hội chủ nghĩa lành mạnh, trong trắng, hoạt bát, mình vì mọi người, căm ghét lối sống sa đọa của giai cấp tư sản; (4) Rèn luyện tính tổ chức và tính kỷ luật nghiêm túc, chống chủ nghĩa vô chính phủ; (5) Rèn luyện để có một phong cách giản dị, gần gũi quần chúng theo tinh thần đồng cam cộng khổ, chống những thói hư tật xấu như quan liêu, khinh quần chúng, tự cao tự đại…

Có thể thấy, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, chủ nghĩa cá nhân vẫn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đồng thời nếu không có sự tu dưỡng và rèn luyện thường xuyên, giữ vững lập trường tư tưởng thì chủ nghĩa cá nhân sẽ tìm cách len lỏi, phát triển trong mỗi con người chúng ta và gây ra những hậu quả tai hại đối với tập thể, với sự nghiệp chung.

Tham khảo cuốn sách của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh góp phần giúp các đơn vị và cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân ý thức rõ tinh thần và trách nhiệm, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng và năng lực công tác, thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, tăng cường quan hệ phối hợp, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển của Học viện nói chung.

Bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách “Chống chủ nghĩa cá nhân” tại Phòng đọc tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

                                                         Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website