Giới thiệu sách: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ”

Sách tham khảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ” do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn và được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phát hành năm 2018

Cuốn sách gồm 511 trang, được cấu trúc thành 03 phần, cụ thể:

Phần thứ nhất với chủ đề “Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ”. Trong phần này có đưa ra các quan niệm của Hồ Chí Minh về cán bộ, vị trí vai trò của cán bộ, tiêu chuẩn người cán bộ; quan niệm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ gồm: Đào tạo, huấn luyện cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ. Nội dung phần này là các đoạn trích dẫn trong Hồ Chí Minh toàn tập.

Phần thứ hai của cuốn sách gồm các bài viết tập trung phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, điển hình như: Bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay” của PGS.TS Lê Văn Lợi; bài viết “Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” với nhận diện, khắc phục sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” của PGS.TS Nguyễn Thế Thắng; bài viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ” của PGS.TS Nguyễn Thị Kim Dung;…

Phần thứ ba của cuốn sách gồm các bài viết tập trung phân tích về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay, điển hình như: Bài viết “Tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về công tác cán bộ trong tình hình mới” của PGS.TS Phạm Minh Chính; bài viết “Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” của GS.TS Lê Hữu Nghĩa; bài viết “Xây dựng tầm nhìn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở nước ta” của PGS.TS Ngô Ngọc Thắng;…

Cán bộ và công tác cán bộ có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong suốt những năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Thực tiễn đã chứng minh, trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh giống nhau, nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ cách mạng khác nhau là do cán bộ, trước hết là người đứng đầu.

Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhiệm vụ chính trị đặt ra với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hết sức nặng nề, khó khăn và phức tạp, trong khi đó, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đã và đang bộc lộ những hạn chế, thiếu sót nhất định. Do đó, việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ cấp bách và đặc biệt quan trọng của Đảng ta hiện nay. Vì vậy, nghiên cứu cuốn sách nêu trên là một trong những hướng tiếp cận tốt để chúng ta hiểu rõ và sâu hơn về nội dung này.

Các cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ” tại Phòng đọc tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

                                                         Trung tâm Lưu trữ và Thư viện 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website