Giới thiệu sách Tư tưởng bảo vệ tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Sách chuyên khảo “Tư tưởng bảo vệ tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam” do hai tác giả đồng chủ biên là Đại tá, PGS.TS Trần Đăng Bộ và Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Quang, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phát hành năm 2019.

Cuốn sách được cấu trúc thành 03 chương với dung lượng 231 trang.

Trong chương 1 của cuốn sách, các tác giả khái quát đặc điểm quốc gia - dân tộc Việt Nam từ khi hình thành đến năm 1930. Thời điểm khởi đầu là khi dân tộc Việt Nam thành lập nhà nước đầu tiên với quốc hiệu Văn Lang vào khoảng năm 2879 trước Công nguyên do các Vua Hùng trị vì và khi đó nền văn minh lúa nước của người Việt cổ đã phát triển. Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu chuyên sâu và toàn diện, một số đặc điểm quốc gia - dân tộc Việt Nam đã được các tác giả khái quát đó là: (1) Việt Nam là một quốc gia - dân tộc được hình thành, phát triển từ nền nông nghiệp lúa nước; (2) Các triều đại phong kiến và nhân dân Việt Nam kiên cường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; (3) Việt Nam là một quốc gia giàu truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; (4) Dân tộc Việt Nam luôn yêu hòa bình, trọng hòa hiếu, hữu nghị, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong chương 2 của cuốn sách, các tác giả khái quát nội dung tư tưởng bảo vệ tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc đến năm 1930. Tư tưởng này được thể hiện trên các nội dung chính đó là:

Thứ nhất: Chủ động giữ nước luôn là tư tưởng và hành động nhất quán của dân tộc và các triều đại phong kiến Việt Nam. Ngay từ buổi đầu dựng nước, ông cha ta đã nhận thức rõ con người là nhân tố trung tâm, sớm biết đi tìm và sử dụng người tài giỏi để giữ nước. Vì vậy, trong những thời kỳ đấu tranh chống quân xâm lược, luôn xuất hiện các vị quan văn, quan võ tài giỏi đứng ra thi triển tài năng. Trong những thời kỳ độc lập tự chủ cũng đều ghi nhận những tư tưởng và hành động chủ động giữ nước rất cao của các đấng quân vương và cả triều đình, rèn luyện binh pháp, tăng cường tiềm lực quân sự, sức mạnh chiến đấu của quân - dân.

Thứ hai: Bảo vệ Tổ quốc từ xa được tiến hành trong cả thời bình và thời chiến. Trong thời bình thì quán triệt tư tưởng “Lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”, chủ động củng cố quyền lực chính quyền nhà nước; đoàn kết thống nhất nội bộ, thống nhất ý chí vương triều với lòng dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, chấn hưng đất nước; không ngừng võ bị nước nhà, tăng cường tiềm lực quốc phòng, thao lược binh pháp; sớm xác lập, thực thi và khẳng định chủ quyền lãnh thổ; chủ động và kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, nắm chắc mưu đồ, thủ đoạn chống phá và xâm lăng, gây dựng và tăng cường liên minh đấu tranh chống kẻ thù chung.

Thứ ba: Không để Tổ quốc bị động, bất ngờ chính là mục tiêu của bảo vệ Tổ quốc từ xa. Hay nói cách khác, mục tiêu chung nhất là không để đất nước rơi vào tình trạng bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Thứ tư: Chủ động kết hợp chặt chẽ mọi hoạt động của đất nước chính là phương thức cơ bản của bảo vệ Tổ quốc từ xa. Theo đó, dựng nước phải đi đôi với giữ nước; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhiều thứ quân, tập trung xây dựng quân đội “cốt tinh không cốt đông”; quân sự gắn liền với chính trị, tâm công, binh vận; tăng cường nội trị, giữ vững kỷ cương, chăm lo xây dựng luật pháp, chính sách quốc phòng; chăm lo phát triển kinh tế, mở mang văn hóa gắn liền với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Thứ năm: Bảo vệ Tổ quốc từ xa được tiến hành bằng nhiều lực lượng, đa dạng các hình thức, biện pháp và phương tiện. Trong đó, lực lượng là triều đình, nhất là các đấng quân vương, các quan tướng; các thủ lĩnh, tù trưởng, hào kiệt, người đứng đầu, có uy tín ở các địa phương, nơi địa bàn chiến lược, xung yếu. Luôn tập trung đa dạng các hình thức, biện pháp bảo vệ Tổ quốc từ xa tùy theo thực lực và thời thế của đất nước.

Trong chương cuối cùng của cuốn sách, trên cơ sở phân tích các nội dung tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các tác giả đã rút ra những giá trị và bài học kinh nghiệm.

Các cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách “Tư tưởng bảo vệ tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam” tại Phòng đọc tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

                                                         Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website