Giới thiệu sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự”

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự” của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an do Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản năm 2017 là một trong những cuốn sách tiêu biểu, nghiên cứu toàn diện, tổng hợp những tinh hoa của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân và sự vận dụng với công tác của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Cuốn sách cấu trúc gồm 04 chương, tập trung làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân và phương pháp phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự giai đoạn hiện nay.

Mở đầu cuốn sách, tác giả đưa ra những luận điểm về cơ sở khách quan, chủ quan trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Trong đó, cơ sở khách quan bao gồm các yếu tố lịch sử xã hội cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX với rất nhiều biến động; tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái; tư tưởng “dân chủ”…đã góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng.

Song quyết định đến sự hình thành tư tưởng này là yếu tố chủ quan của tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo; nhân cách thương yêu con người, nhân dân; đồng cảm với “người cùng khổ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc vừa nghiên cứu lý luận vừa trải nghiệm thực tiễn với người dân lao động trên thế giới đã giúp Người nhận thức đầy đủ, đúng đắn sức mạnh và vai trò to lớn của nhân dân.

Những cơ sở quan trọng được trình bày ở Chương I đã góp phần định hướng nội dung tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở Chương II. Trong đó, tác giả đã chắt lọc những nội dung tư tưởng của Bác về vai trò và phát huy vai trò của nhân dân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Nội dung này nêu rõ, nhân dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, động lực của sự nghiệp cách mạng. Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Bác khẳng định “Công an nhân dân dẫu có năm, bảy vạn đi chăng nữa thì vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Phải làm sao có chục triệu tai mắt, đôi bàn tay”, đồng thời Bác cũng nhấn mạnh “Làm công an thì phải làm cho dân tin, dân  yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì Công an mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”. Trên cơ sở đó,  lực lượng Công an nhân dân cần phát huy vai trò của nhân dân bằng các hoạt động cụ thể như công tác vận động, giáo dục, thuyết phục nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ cơ bản của lực lượng công an.

 

Chương III của cuốn sách là sự đánh giá toàn diện giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Tư tưởng đó là sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại mới, đóng góp quan trọng vào kho tàng văn hóa dân tộc, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Hơn cả, tư tưởng ấy còn có giá trị to lớn trên thực tế, giúp người đọc hiểu rõ chính sức mạnh của nhân dân đã làm nên những thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng; là cơ sở để xây dựng thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, là cơ sở xây dựng lực lượng Công an nhân dân giai đoạn hiện nay.

Chương IV cũng là chương cuối của cuốn sách tập trung phân tích sự vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự hiện nay. Tác giả đã khái quát các phương hướng, nội dung và đặc biệt là giải pháp vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn mới.

Cuốn sách giống như một thước phim tư liệu ghi lại chân thực từng chi tiết, đường nét trong tâm hồn, trí tuệ và tấm lòng của Bác đối với nhân dân, là lời nhắn gửi của vị “tư lệnh ngành” đối với toàn thể lực lượng Công an nhân dân, rằng phải phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự hiện nay.

Đây là nội dung có vị trí quan trọng và không thể thiếu trong cuốn sách, bởi sau hàng loạt những nội dung về lý luận mà tác giả đưa ra thì phần quan trọng nhất chính là rút ra được bài học gì, đưa ra được phương hướng, giải pháp gì để giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là với lực lượng Công an nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể thấy, các phương hướng, giải pháp mà tác giả đưa ra vô cùng sâu sát, cụ thể và có tính thực tiễn cao, vừa dựa trên lý luận của Hồ Chủ tịch, vừa dựa trên những kinh nghiệm mà tác giả tích lũy được trong quá trình công tác thực tiễn của mình. Với cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an thì những phương hướng, nhiệm vụ mà tác giả đưa ra cũng chính là phương hướng, nhiệm vụ chung của cả lực lượng Công an nhân dân cần cố gắng phấn đấu thực hiện.

Bạn đọc có thể tra cứu, mượn đọc và tham khảo cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự” để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập tại Thư viện của Học viện Chính trị Công an nhân dân./.

 

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website