Giới thiệu sách: “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI”

Sách chuyên khảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới” do đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phát hành năm 2019.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 90 năm qua đã khẳng định vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định của đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, công tác cán bộ hiện nay cần phải có những đổi mới, nâng cao chất lượng nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên môn và đạo đức cách mạng, đủ sức gánh vác những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; thực hiện tốt những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên” , có “đức” và có tài.

Cuốn sách được cấu trúc thành 03 chương với dung lượng 463 trang. Trong đó, các tác giả tập trung khái quát, phân tích, làm rõ hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở nước ta từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay; từ đó phân tích, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và từng khâu công tác cán bộ, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng đó. Đồng thời, đưa ra hệ thống quan điểm định hướng, mục tiêu, giải pháp chung và cụ thể cho từng khâu công tác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Việt Nam đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất ngày 01-5-1952

Trong chương 1 của cuốn sách, các tác giả khái quát và phân tích một số vấn đề về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, trong đó có quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

Trong chương 2 của cuốn sách, các tác giả khái quát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua.

 Trong chương cuối của cuốn sách đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới. Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp chung được đưa ra là: (1) Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; (2) Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tăng cường quản lý cán bộ; (3) Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (4) Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; (5) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; (6) Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, đấu tranh chống sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chống chạy chức, chạy quyền; (7) Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường tổng kết thực tiễn nhằm thực hiện các quy định quản lý cán bộ; (8) Phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Ngoài ra, các tác giả cũng phân tích và đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, điển hình như: Xác định tiêu chuẩn cán bộ; Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, bầu cử, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đối với công tác cán bộ.

Hiện nay, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã và đang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương kiện toàn về tổ chức, biên chế theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Tại mỗi cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, các cấp lãnh đạo cũng luôn quan tâm đổi mới, cải tiến công tác cán bộ để không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác. Chính vì vậy, việc tham khảo cuốn sách “Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới” là hết sức cần thiết và hữu dụng.

Các cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách “Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới” tại Phòng đọc tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

                                                         Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

         

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website