Giới thiệu sách: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay”

Sách tham khảo “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phát hành năm 2019 được biên tập trên cơ sở Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. 

Cuốn sách gồm 640 trang, được cấu trúc thành 03 phần, với 43 bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các nhà lý luận, học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Phần thứ nhất của cuốn sách gồm các bài viết tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, điển hình như: Bài viết “Những biện pháp xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa cộng sản trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” của PGS.TS Lê Quốc Lý; bài viết “Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân: Từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đến hiện thực cách mạng” của PGS.TS Nguyễn Viết Thảo; bài viết “Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản với việc định hình chủ nghĩa Mác” của PGS.TS Nguyễn Thanh Tuấn;…

Phần thứ hai của cuốn sách gồm các bài viết tập trung phân tích, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, điển hình như: Bài viết “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản cương lĩnh chính trị đầu tiên của giai cấp công nhân thế giới và giá trị thời đại” của TS Lê Đức Hoàng; bài viết “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị của nhận thức lý luận và cương lĩnh chính trị về xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai” của GS.TS Hồ Sỹ Qúy; bài viết “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và những vấn đề của thời đại ngày nay” của PGS.TS Nguyễn Văn Bạo;…

Phần thứ ba của cuốn sách gồm các bài viết tập trung phân tích ý nghĩa Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với cách mạng Việt Nam và một số nước, điển hình như: Bài viết “Tư tưởng về Đảng Cộng sản trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay” của TS Nguyễn Dương Hùng; bài viết “Từ những luận điểm trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, suy nghĩ về công tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay” của PGS.TS Lê Văn Lợi; bài viết “Từ quan niệm bản chất người cộng sản trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đến công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay” của PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn;…

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới vào ngày 24/2/1848. Đây là cương lĩnh đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới tiến hành cuộc đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản, đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản. Có thể khẳng định, sự ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là bước ngoặt quyết định đối với sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận chủ nghĩa Mác. Đó là kết quả của sự kết hợp giữa thành quả nghiên cứu khoa học với việc tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng trong giai cấp công nhân châu Âu giữa thế kỷ XIX của hai nhà tư tưởng vĩ đại C.Mác và Ph.Ăngghen.

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tập trung trình bày những nội dung cơ bản về sự phát triển của xã hội loài người; vị trí lịch sử của giai cấp tư sản; sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và sự ra đời của Đảng Cộng sản; tính tiên phong của Đảng Cộng sản, mối liên hệ giữa Đảng Cộng sản và giai cấp, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, một số nguyên lý chiến lược, sách lược cách mạng; phê phán các trào lưu xã hội chủ nghĩa phản động của giai cấp phong kiến, tiểu tư sản; khẳng định lập trường kiên định về những vấn đề chiến lược và sách lược của Đảng Cộng sản…

Có thể thấy, nội dung cuốn sách khẳng định những giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đối với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; đồng thời chỉ ra những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện và phát triển những tư tưởng cơ bản đó cho phù hợp với thời đại ngày nay, phù hợp với thành tựu của cách mạng thế giới, với công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam; góp phần đấu tranh, phản bác các trào lưu tư tưởng phản động, xóa bỏ mọi áp bức, bất công, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, tốt đẹp.

Các cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay” tại Phòng đọc tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

                                                         Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website