Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái của cán bộ, chiến sĩ công an trong tình hình hiện nay”

Sáng ngày 17/6/2020, tại Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái của cán bộ, chiến sĩ công an trong tình hình hiện nay”, mã số BX.2017.T29.023 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì; đồng chí Trung tá, TS Ngô Thị Khánh, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước làm chủ nhiệm. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham gia buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, thành viên trong nhóm đề tài, đại diện lãnh đạo Học viện và các đại biểu quan tâm đến vấn đề nghiên cứu của Đề tài.

 Là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Công an nhân dân (CAND) đã trải qua gần 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; luôn kiên định, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thời gian gần đây, lực lượng CAND đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nghiêm túc thực hiện việc “tự soi”, “tự sửa”, thông các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đã tạo không khí, động lực, quyết tâm mới, tích cực, khẩn trương, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an. Tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên trong CAND, trong đó có cả lãnh đạo, chỉ huy có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy trình, quy chế công tác, vi phạm pháp luật. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong CAND được nâng cao; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ CAND luôn vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực là chủ yếu, vẫn còn không ít cán bộ, chiến sỹ tư tưởng chưa vững vàng, thậm chí mơ hồ về lý tưởng, ý thức chính trị, kém hiểu biết chính trị, pháp luật; chủ nghĩa cá nhân, xa rời quần chúng, thoái hóa, biến chất, tham nhũng... dẫn đến suy giảm tinh thần cách mạng, sức chiến đấu và uy tín của ngành Công an nói riêng cũng như uy tín của Đảng nói chung. Để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, lực lượng CAND cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực tiễn xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ, đột phá, khả thi, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ CAND trong tình hình mới. Đề tài “Phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình hiện nay” được triển khai nghiên cứu trong bối cảnh lực lượng Công an nhân dân tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban chủ nhiệm trong quá trình nghiên cứu cũng như những đóng góp khoa học của đề tài. Đồng thời, Hội đồng nhấn mạnh đây là đề tài khó, mang tính thời sự, Ban Chủ nhiệm đã thành công trong việc xây dựng hướng nghiên cứu của đề tài, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế và những vấn đề cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đối với đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm khoa học, phục vụ nhiệm vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Với những kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài theo nội dung đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

Các đồng chí đại biểu và Ban chủ nhiệm đề tài

 

Ngô Khánh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website