Phát triển phong trào đọc sách và văn hóa đọc tại Học viện Chính trị Công an nhân dân hiện nay

Phát triển phong trào đọc sách và văn hoá đọc đã và đang là định hướng đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương nhằm không ngừng nâng cao tri thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Nhiều văn bản đã được các cấp ban hành làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến vấn đề này như: Luật thư viện năm 2020; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030... Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai rộng khắp trong những năm qua như: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách; các hoạt động khuyến đọc nhân Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam 21.4  và Ngày sách và bản quyền thế giới 23.4; đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống thư viện, tủ sách ở các cơ quan, đơn vị, trường học...

Bộ Công an cũng hết sức chú trọng đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hoá đọc tại Công an các đơn vị, địa phương, trong đó có các học viện, trường Công an nhân dân. Nhằm định hướng triển khai chủ trương này, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 09/TT-BCA, ngày 07/8/2020 về nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện và phát triển văn hoá đọc trong Công an nhân dân. Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam và Ngày sách và bản quyền thế giới, ngày 13/4/2021 vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức Lễ phát động phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong Công an nhân dân với chủ đề “Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Với vai trò là một đơn vị nhà trường trực thuộc Bộ Công an, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân hết sức chú trọng đến việc đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hoá đọc. Thành lập và đi vào hoạt động muộn hơn các học viện, trường Công an nhân dân khác, mặc dù kinh phí còn khó khăn nhưng hạng mục thư viện của Học viện đã được tập trung xây dựng và đầu tư trang bị để phục vụ nhu cầu của cán bộ, giảng viên và học viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay, Thư viện của Học viện đã được xây dựng với 04 phòng đọc (phòng đọc phổ thông, phòng đọc nghiệp vụ, phòng cafe sách, phòng giáo trình); hơn 5000 đầu sách thuộc nhiều thể loại đã được trang bị, trong đó có gần 1000 đầu sách đã được số hoá và hơn 100 thước phim tư liệu các loại. Công nghệ thông tin đã được nghiên cứu ứng dụng nhằm phục vụ lưu trữ và quá trình khai khác tài liệu của bạn đọc, điển hình như: Phần mềm thư viện Libol 6.5; hệ thống máy tính kết nối internet; máy số hoá dữ liệu; cổng từ... Thư viện của Học viện đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác với các Thư viện trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, cụ thể: Ký quy chế phối hợp với Thư viện của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Cảnh sát, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng; là thành viên tích cực và đồng chí Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện hiện nay tham gia Ban chấp hành của Liên chi hội thư viện của gần 70 trường đại học, cao đẳng phía Bắc. Qua các hoạt động hợp tác này góp phần trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động chung và đặc biệt là tăng cường chia sẻ nguồn tài nguyên thư viện. Theo đó, Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân đã được cung cấp tài khoản truy cập và khai thác kho học liệu số của Đại học Quốc gia Hà Nội với 55.000 học liệu, trong đó có hơn 31.000 luận văn, luận án điện tử; 2.000 kết quả nghiên cứu và các tài liệu điện tử khác thuộc các lĩnh vực, chuyên ngành đào tạo. Ngoài ra, kho học liệu số này còn kết nối với với nhiều cơ sở dữ liệu điện tử quốc tế như: ScienceDirect, Bookboon, SpringerLink, Mathscinet, World Scientific,… Một số hoạt động nổi bật nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hoá đọc của Học viện đã được triển khai trong những năm qua như: Tập huấn, hội thảo về nâng cao chất lượng hoạt động của Thư viện; tổ chức cuộc thi giới thiệu và tìm hiểu sách dưới hình thức sân khấu hoá và Cuộc thi đại sứ văn hoá đọc của Học viện; quyên góp và tặng sách trong các hoạt động thiện nguyện tại các địa phương; tham gia và đạt giải cao nhiều cuộc thi tìm hiểu do các cấp phát động (đạt 01 giải nhất và 01 giải ba của Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát động năm 2020); tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, giới thiệu tác giả, tác phẩm... 

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thấy rằng, việc phát triển phong trào đọc sách và văn hoá đọc tại Học viện Chính trị Công an nhân dân những năm qua vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định, điển hình như: Một bộ phận cán bộ, giảng viên, học viên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, lười đọc sách, chưa tham gia nhiệt tình các phong trào đọc sách và phát triển văn hoá đọc; nội dung, hình thức các phong trào đọc sách và phát triển văn hoá đọc chưa thực sự phong phú, đa dạng nên đôi khi chưa thu hút đông đảo bạn đọc tham gia; cơ sở vật chất, phương tiện, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa thư viện tuy đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay cả về quy mô, chất lượng và tính hiện đại; nguồn tài nguyên thư viện chưa phong phú, đa dạng, nhất là tài liệu về nghiệp vụ của ngành Công an;...

Thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-BCA, ngày 07/8/2020 của Bộ Công an về nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện và phát triển văn hoá đọc trong Công an nhân dân, đồng thời không ngừng phát triển phong trào đọc sách và văn hoá đọc tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao và thường xuyên các nội dung nhằm đẩy mạnh, phát triển phong trào đọc sách và văn hoá đọc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt giúp toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như tham gia nhiệt tình phong trào đọc sách và phát triển văn hoá đọc, khơi dậy niềm  đam mê đọc sách và để việc đọc sách thực sự trở thành thói quen hằng ngày.

Thứ hai, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin, bổ sung nguồn tài nguyên và đa dạng hóa dịch vụ thư viện nhằm phục vụ nhu cầu của đông đảo bạn đọc; đề xuất đầu tư thư viện điện tử; nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ phục vụ tại thư viện. Mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác, liên thông giữa thư viện của Học viện Chính trị Công an nhân dân với các thư viện khác trong và ngoài ngành Công an.

Thứ ba, đổi mới và đa dạng hoá cả về hình thức và nội dung các hoạt động cụ thể nhằm phát triển phong trào đọc sách và văn hoá đọc, qua đó huy động đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện tham gia. Trong đó, cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong tổ chức các cuộc thi tìm hiểu sách, trưng bày và giới thiệu sách, giới thiệu tác giả, tác phẩm...

Thứ tư, phát huy vai trò chủ công, nòng cốt của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trong tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tổ chức các hoạt động nhằm phát triển phong trào đọc sách và văn hoá đọc của Học viện với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực.

http://hvctcand.edu.vn/video/phat-trien-phong-trao-doc-sach-va-van-hoa-doc-tai-hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan-hien-nay-154

                                                        Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website