Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống web phục vụ công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị Công an nhân dân”

Ngày 11/8/2022, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân do đồng chí PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đối với Đề tài khoa học cấp bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống web phục vụ công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị Công an nhân dân”, mã số BCN.2020.T03.05 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và đồng chí Thiếu tá, TS Ngô Thành Huyên, Phó Trưởng Khoa Ngoại Ngữ - Tin Học làm Chủ nhiệm.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Chủ tịch Hội đồng phát biểu, điều hành nội dung buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Hội đồng quán triệt mục đích, yêu cầu và phương pháp làm việc của Hội đồng, đồng chí Thiếu tá, TS Ngô Thành Huyên, Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt Ban Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả nghiên cứu đề tài và giới thiệu hệ thống web phục vụ công tác quản lý, đào tào, bồi dưỡng của Học viện.

Đồng chí Thiếu tá, TS Ngô Thành Huyên, Chủ nhiệm Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống web phục vụ công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị Công an nhân dân”, trình bày kết quả nghiên cứu.

Sau phần báo cáo tóm tắt, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá một cách khoa học, khách quan về tính cấp thiết, bố cục, nội dung và hình thức của đề tài; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đề tài để Ban Chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện để bảo vệ ở cấp cao hơn.

Hội đồng khẳng định kết quả nghiên cứu cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra trên cả phương diện thiết kế, kỹ thuật và có khả năng ứng dụng ngay vào công tác quản lý, điều hành trước mắt tại Học viện Chính trị Công an nhân dân. Đồng thời, Hội đồng cũng đánh giá cao nỗ lực Ban Chủ nhiệm đề tài đã khắc phục nhiều khó khăn, trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 và nguồn kinh phí hạn hẹp, để có được những sản phẩm khoa học và kỹ thuật bước đầu đáp ứng được các yêu cầu nêu trong thuyết minh đặt hàng nghiên cứu. Kết quả bỏ phiếu: 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá đề tài đạt yêu cầu và đề nghị Học viện báo cáo nghiệm thu cấp Bộ.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu.

Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy nhất trí cao với các nhận xét, đánh giá và phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời, đề nghị Ban Chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung góp ý của các thành viên Hội đồng và hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu, phục vụ nghiệm thu cấp Bộ theo quy định.

Khắc Linh


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website