Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp bộ “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong phòng, chống tệ nạn ma túy khu vực biên giới Tây Bắc”

Ngày 24/06/2022, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đối với đề tài khoa học cấp bộ “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong phòng, chống tệ nạn ma túy khu vực biên giới Tây Bắc”, mã số CTMT.2020.T29.09 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện làm Chủ nhiệm.

Đồng chí  Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Chủ tịch Hội đồng phát biểu, điều hành buổi nghiệm thu.

Tại buổi họp, sau khi đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu và phương pháp làm việc của Hội đồng, đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt Ban Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả nghiên cứu đề tài và những giải pháp, kiến nghị góp phần phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong phòng, chống tệ nạn ma túy khu vực biên giới Tây Bắc.

 Sau phần báo cáo tóm tắt, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá một cách khoa học, khách quan về tính cấp thiết, bố cục, nội dung và hình thức của đề tài; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đề tài để Ban Chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện để bảo vệ ở cấp cao hơn.

PGS.TS Lê Ngọc Tòng, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Trung tá,TS Bùi Ngọc Phong phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Hội đồng cũng khẳng định đề tài đã thành công, kết quả nghiên cứu đạt được mục đích, yêu cầu đề ra trên cả phương diện lý luận và thực tiễn trong việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy khu vực biên giới Tây Bắc. Kết quả bỏ phiếu 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá đề tài đạt yêu cầu và đề nghị Học viện báo cáo nghiệm thu cấp bộ.

Các thành viên Hội đồng và Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phát biểu kết luận tại Hội đồng, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá và phản biện của các thành viên Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm đề tài; đồng thời, đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung góp ý của các thành viên Hội đồng và hoàn thiện bản thảo đề tài, phục vụ nghiệm thu cấp Bộ theo quy định.

Khắc Linh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website