Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Phòng, chống hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở nước ta”

Ngày 15/10/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Phòng, chống hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở nước ta”, mã số BA.2018.T29.007 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ nhiệm. Đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng có đồng chí: Trung tướng, PGS.TS Hoàng Kông Tư, Ủy viên phản biện 1; Đại tá Phan Nguyên Hùng, Ủy viên phản biện 2; các ủy viên hội đồng gồm: Thiếu tướng, PGS.TS Phí Đức Tuấn; Đại tá, TS Đỗ Văn Hoan, Phó Cục trưởng, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Thượng tá, TS Lê Thanh Hoài. Ngoài ra còn có đại biểu thuộc các đơn vị chức năng có liên quan của Học viện.

 Đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân đã trình bày khái quát quá trình, kết quả nghiên cứu đề tài; nêu ra nhận thức cơ bản về phòng, chống hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở nước ta; âm mưu hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở Việt Nam; dự báo và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của lực lượng Công an trong phòng, chống hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để chuyển hóa chính trị ở Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Chủ nhiệm đề tài, trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng.

Các thành viên Hội đồng đã nhận xét, nhấn mạnh những thành công, kết quả đạt được của Đề tài cũng như góp ý mặt hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và đề nghị báo cáo nghiệm thu cấp Bộ theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm Đề tài; đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu các nội dung phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Đề tài, phục vụ nghiệm thu cấp Bộ.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Trung tướng, PGS.TS Hoàng Kông Tư, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đại tá Phan Nguyên Hùng, Ủy viên phản biện 2, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Thiếu tướng, PGS.TS Phí Đức Tuấn, Ủy viên hội đồng

Đại tá, TS Đỗ Văn Hoan, Phó Cục trưởng, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an, Ủy viên hội đồng, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website