Nghiệm thu Chuyên đề lý luận cấp Tiểu ban “Hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Thực hiện chương trình nghiên cứu của Hội đồng Lý luận Bộ Công an và Tiểu ban Lý luận về pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự và cải cách tư pháp, Học viện Chính trị CAND được giao chủ trì nghiên cứu chuyên đề lý luận cấp Tiểu ban: “Hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, đồng chí Thiếu tá, TS Trần Thị Minh Huệ, giảng viên Khoa Luật đăng ký chủ nhiệm chuyên đề. Sau một thời gian nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm chuyên đề đã hoàn thành nội dung nghiên cứu theo đúng tiến độ đề ra.

Ngày 16/8/2022, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu chuyên đề nói trên. Hội đồng nghiệm thu gồm 05 thành viên, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND làm Chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng gồm các đồng chí tướng lĩnh, nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn xây dựng hoàn thiện pháp luật của lực lượng CAND.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND làm Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu và phương pháp làm việc của Hội đồng nghiệm thu; Hội đồng đã nghe Thiếu tá, TS Trần Thị Minh Huệ thay mặt Ban Chủ nhiệm chuyên đề trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chuyên đề. Theo đó, Công an xã là Công an cấp cơ sở, lực lượng giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an rất quan tâm chăm lo xây dựng Công an xã vững mạnh, thực sự là nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở. Đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 về Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội khóa XIV ban hành Luật Công an nhân dân năm 2018, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/08/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an đã thực hiện chủ trương bố trí, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên phạm vi cả nước.

Việc xây dựng Công an xã chính quy trên phạm vi cả nước là chủ trương đúng đắn, cấp thiết giúp thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở. Tuy nhiên, theo nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước, việc tăng cường chức năng, nhiệm vụ phải gắn với việc trao thêm quyền hạn. Do đó, để giúp Công an xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở cần phải tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho lực lượng này. Kết quả nghiên cứu của chuyên đề cơ bản đã khái quát được một số nhận thức về hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy, thực trạng cơ sở pháp lý bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy hiện nay; mục tiêu, yêu cầu, quan điểm hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy thời gian tới.

Hội đồng nghiệm thu đã nghe các ý kiến phát biểu, nhận xét, góp ý đối với chuyên đề của các thành viên Hội đồng. Đa số các ý kiến nhận xét đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm chuyên đề và cho rằng đây là vấn đề lớn, có tính cấp thiết, đặt ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, chuyên đề có một số vấn đề về nội dung và hình thức cần chỉnh sửa để chuyên đề hoàn thiện và có chất lượng cao hơn.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp nghiệm thu, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Chủ tịch Hội đồng thống nhất với các nhận xét, đánh giá và ý kiến phản biện của thành viên các Hội đồng; đánh giá rất cao cố gắng, quyết tâm của các Ban Chủ nhiệm chuyên đề và kết quả nghiên cứu đạt được; kết luận những vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung, đặc biệt là Ban Chủ nhiệm cần có những kiến nghị, đề xuất cụ thể, sát hợp hơn đối với nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy thời gian tới dành cho các cơ quan chuyên trách. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm chuyên đề khẩn trương tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện chuyên đề.

Một số hình ảnh tại các buổi họp nghiệm thu:

 

Đức Thành

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website