Giới thiệu sách: “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

Sách tham khảo “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức biên soạn và được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phát hành năm 2021.

Cuốn sách được cấu trúc thành 14 nội dung chính, với tổng cộng 294 trang. Cuốn sách cung cấp những luận cứ, luận giải, phân tích những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể là những điểm mới trong đánh giá, hoạch định các vấn đề như: (1) Bối cảnh; quá trình chuẩn bị Văn kiện; tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; (2) Phương pháp tiếp cận; (3) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới; (4) Dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030; (5) Phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; (6) Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; (7) Phát triển văn hóa, xã hội, con người trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; (8) Quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; (9) Bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; (10) Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; (11) Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; (12) Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; (13) Xây dựng Đảng trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; (14) Nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2021 tại Hà Nội. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện Cuơng lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, khi nghiên cứu cuốn sách do Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn sẽ giúp các cán bộ, đảng viên và nhân dân có cơ sở để nghiên cứu, quán triệt và thấm nhuần những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng.

Các cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” tại Phòng đọc tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

                                                         Trung tâm Lưu trữ và Thư viện         

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website