Giới thiệu sách: “50 Năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn, trước khi đi xa đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các thế hệ người Việt Nam bản Di chúc lịch sử. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là những lời căn dặn cuối cùng, mà còn là di sản vô giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, vạch ra đường hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam hôm nay và trong tương lai.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “50 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng với toàn Đảng và toàn dân ta, hơn 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thấm nhuần và quán triệt sâu sắc những lời căn dặn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân luôn đóng vai trò nòng cốt trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an luôn gương mẫu, đi đầu, thường xuyên tự phê bình và phê bình, nghiêm túc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân họ tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… từ đó góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng và toàn dân ta.

Cuốn sách được cấu trúc thành 03 chương, cụ thể: Chương 1. Hoàn cảnh ra đời, nội dung, giá trị bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chương 2. Công an nhân dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kết quả và những bài học kinh nghiệm; Chương 3. Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản, khẳng định những giá trị và ý nghĩa to lớn, những di huấn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; khái quát những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Di chúc của Người; trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; trong tổ chức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; công tác thanh niên, chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; công tác đền ơn đáp nghĩa và những đóng góp trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; phân tích những nhân tố tác động và đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả việc học tập, thực hiện Di chúc của Người trong lực lượng Công an nhân dân thời gian tới.

Bạn đọc có thể tham khảo Cuốn sách “50 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Phòng đọc Tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website