Giới thiệu sách: “Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Cuốn sách “Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” do PGS, Nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãn biên soạn, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2011.

Cuốn sách gồm hai phần: Phần I. Giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng; Phần II. Các cương lĩnh cách mạng của Đảng từ khi thành lập đến nay. Nội dung cuốn sách là nguồn tư liệu quý giúp bạn đọc nghiên cứu, nắm được các Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của các Cương lĩnh này trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể.

Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi Cương lĩnh của Đảng là một dấu son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Mỗi cương lĩnh của Đảng, ở những mức độ khác nhau, đều được xây dựng trên cơ sở quán triệt, vận dụng sáng tạo và bổ sung, phát triển các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tinh hoa văn hoá dân tộc, phản ánh đúng thực tiễn Việt Nam và có tham khảo kinh nghiệm của thế giới. Vì vậy, các Cương lĩnh vừa có tính lý luận khoa học vừa có tính thực tiễn sâu sắc, kết hợp tính giai cấp và tính dân tộc, đáp ứng đúng yêu cầu bức thiết của cách mạng ở mỗi giai đoạn và nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân. Ngoài ra, mỗi Cương lĩnh của Đảng đều có ý nghĩa lịch sử trọng đại và giá trị chỉ đạo thực tiễn to lớn, định hướng cho sự phát triển của đất nước và chỉ đường cho mọi hoạt động của Đảng ta, Nhân dân ta.

Phải kể đến trước tiên là Chánh cương vắn tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được Hội nghị thành lập Đảng (tháng 2 - 1930) thảo luận, thông qua. Tuy rất “vắn tắt”, chỉ có 282 chữ nhưng đã xác định được nhiều vấn đề thuộc về chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đó. Có thể thấy, đây là một Cương lĩnh cách mạng đúng đắn và sáng tạo, nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp, thấm đượm tính dân tộc và tính nhân văn.

Tiếp đó là Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Trần Phú khởi thảo và được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (tháng 10 - 1930) thảo luận, thông qua. Luận cương được soạn thảo trong hoàn cảnh hết sức khó khăn do bị địch khủng bố, truy lùng gắt gao và thiếu mọi phương tiện. Toàn bộ nội dung Luận cương trình bày những tư tưởng cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ và phương pháp đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiếp tục khẳng định và bổ sung một số vấn đề cốt lõi về con đường cách mạng của Việt Nam mà Chánh cương vắn tắt đã nêu.

Rồi đến Chính cương Đảng Lao động Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trường Chinh chỉ đạo soạn thảo, được Đại hội II của Đảng (tháng 2 - 1951) thảo luận, thông qua. Chính cương đã vạch ra những nhiệm vụ cơ bản, trước mắt cũng như lâu dài của cách mạng Việt Nam để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công. Chính cương gồm 3 chương phân tích về tình hình thế giới và Việt Nam; về xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam; chính sách của Đảng Lao động Việt Nam.

Đặc biệt, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Cương lĩnh năm 1991), được Đại hội VII của Đảng (tháng 6 - 1991) thảo luận và thông qua. Ra đời trong bối cảnh mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, nhiều Đảng Cộng sản mất phương hướng, các thế lực thù địch tấn công quyết liệt; ở trong nước, kinh tế xã hội khủng hoảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động niềm tin. Cương lĩnh đã tổng kết quá trình cách mạng Việt Nam, nêu bật những thành tựu cũng như những sai lầm, hạn chế của Đảng, rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ ra những phương hướng và giải pháp đổi mới toàn diện đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Có thể thấy, mỗi bản Cương lĩnh của Đảng tuy có yêu cầu cụ thể, phản ánh tình hình và phục vụ nhiệm vụ của cách mạng ở mỗi giai đoạn khác nhau, nhưng về tổng thể đều thể hiện rõ ràng, nhất quán quan điểm cơ bản, tư tưởng xuyên suốt của Đảng ta về mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, phương hướng và phương pháp của cách mạng Việt Nam.

Bạn đọc có thể tham khảo Cuốn sách “Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” tại Phòng đọc Tổng hợp của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

                                         TRUNG TÂM LƯU TRỮ VÀ THƯ VIỆN

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website