Giới thiệu sách: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Cuốn sách“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do tác giả Mai Yến Nga tuyển chọn và biên soạn, được Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành năm 2020.

Tăng cường và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ có vị trí quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng cơ hội chính trị ngày càng gia tăng các âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá, đặc biệt trên mặt trận tư tưởng.

Trong bối cảnh hiện nay, nhất là việc thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với đó là sự phát triển nhanh của Internet, mạng xã hội chính là cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác và ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, phản động có vị trí rất quan trọng cấp bách.

Cuốn sách “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” chọn lọc một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận như: Bài viết “Không thế lực nào cản được Đảng dẫn dắt dân tộc đi lên” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bài viết“Sức sống của học thuyết Mác - Nền tảng lý luận của con đường phát triển Việt Nam” của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng; bài viết“Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn” của tác giả Hà Đăng; bài viết“Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch - Một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của công tác tư tưởng, lý luận hiện nay” của GS.TS. Lê Hữu Nghĩa; bài viết“Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân” của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm; bài viết“Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Võ Văn Thưởng; bài viết“Sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị” của Đại tá, PGS.TS. Bùi Đình Bôn,...

 Nội dung các bài tham luận của các tác giả biên tập trong cuốn sách đã chia sẻ nhận thức, trình bày quan điểm khẳng định vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhận rõ những luận điệu xuyên tạc, sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động và đề xuất một số giải pháp đấu tranh có hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.

Bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tại Phòng đọc Tổng hợp của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

Trung tâm Lưu trữ và thư viện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website