Giới thiệu sách “Văn hóa và phát triển - Những vấn đề của Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới”

Cuốn sách “Văn hóa và phát triển - Những vấn đề của Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2018.

Cuốn sách tập hợp một số bài tham luận tiêu biểu của Hội thảo “Văn hóa và phát triển - Những vấn đề của Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới”. Các bài tham luận của các nhà khoa học gửi tới Hội thảo là những phát hiện, lý giải, làm rõ những vấn đề của Việt Nam, gồm cả những vấn đề lý luận và thực tiễn, về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển, cốt lõi là vai trò của văn hóa trong phát triển, mà ngày nay là phát triển bền vững, qua đó trực tiếp góp phần nghiên cứu và tổng kết thực tiễn nhằm tham mưu, tư vấn chính sách cho các cơ quan có trách nhiệm của Đảng và Nhà nước.

Kể từ khi tham gia Thập kỷ quốc tế về văn hóa trong phát triển (1986 - 1997), đặc biệt từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII năm 1998 về văn hóa, văn hóa Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể. Trong quan hệ với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa Việt Nam được cộng đồng thế giới đánh giá là có nhiều thay đổi tích cực cả trong nhận thức và trong các hoạt động thuộc đời sống văn hóa. Văn hóa không còn bị xem là sản phẩm thụ động của đời sống kinh tế mà đã trở thành nhân tố bên trong, quy định hành vi và hoạt động của con người. Quan điểm coi văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội, là mục tiêu và động lực của sự phát triển đã làm cho sự nghiệp phát triển văn hóa đất nước thực sự khởi sắc, phát huy được nhiều giá trị truyền thống, làm cho văn hóa Việt Nam hội nhập sâu và đóng góp được vào kho tàng văn hóa chung của cộng đồng thế giới.

Nhìn nhận những điểm mạnh của văn hóa Việt Nam qua 30 năm đổi mới, Đại hội XII của Đảng đã đánh giá “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””. Tuy nhiên, trong tương quan với nhu cầu phát triển và nhất là trong so sánh với vị thế vốn có của nền văn hóa có bề dày hàng ngàn năm truyền thống, thì mặt tiêu cực, hạn chế của văn hóa Việt Nam cũng đang tồn tại nhiều bất cập, thậm chí đáng báo động, cần thiết phải tìm các giải pháp để giải quyết. Điển hình: Các giá trị tiên tiến, hiện đại bên ngoài chúng ta tiếp thu chưa nhiều; thể chế chính trị và thể chế kinh tế hiện hành của đất nước còn nhiều điểm chưa thúc đẩy sự phát triển của văn hóa; con người Việt Nam vẫn còn không ít hạn chế, thậm chí khuyết tật về mặt văn hóa, nếu so sánh với nhu cầu phát triển và với con người của các nước có nền văn hóa tiên tiến…

Bối cảnh quốc tế và vị thế của đất nước hôm nay đang mở ra những cơ hội và đồng thời cũng đặt ra những thách thức mà văn hóa khó có thể tiếp tục tạo hành lang hay mở đường, định hướng cho sự phát triển nhanh và bền vững nếu không nghiêm khắc nhìn nhận lại thực trạng văn hóa hôm nay, không thực sự cầu thị học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia đi trước và nếu không quyết tâm giải quyết tận gốc những vấn đề cản trở sự phát triển của văn hóa.

Với mục đích đưa đến cho bạn đọc cái nhìn sâu sắc hơn về những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tập hợp và xuất bản cuốn sách với dung lượng 496 trang, được cấu trúc thành 5 phần: Phần 1. Văn hóa trong các lý thuyết phát triển; Phần 2. Vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước; Phần 3. Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển; Phần 4. Những rào cản từ thể chế ảnh hưởng tới sự phát triển văn hóa và con người Việt Nam; Phần 5. Kinh nghiệm một số nước trong việc sử dụng văn hóa để xây dựng triết lý phát triển.

Cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách “Văn hóa và phát triển - Những vấn đề của Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới” tại Phòng đọc Tổng hợp của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

Trung tâm Lưu trữ và thư viện

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website