Giới Thiệu Sách:“Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam - Biên niên sự kiện và tài liệu lịch sử (1945-1969)”

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam - Biên niên sự kiện và tài liệu lịch sử (1945-1969)” của Viện Lịch sử Công an nhân dân, được Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành năm 2015.

Chủ tich Hồ Chí Minh là người đầu tiên vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào cách mạng Việt Nam; là người sáng lập và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Trong suốt 24 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến việc lãnh đạo, tổ chức, giáo dục lực lượng Công an nhân dân trở thành lực lượng vũ trang nòng cốt của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được, bảo vệ nhân dân; kịp thời ngăn chặn và đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam - Biên niên sự kiện và tài liệu lịch sử (1945-1969)” hệ thống hóa những tài liệu, sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng hiểu rõ và sâu sắc hơn quan điểm, phương pháp, cách thức tổ chức, giáo dục rèn luyện lực lượng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, thể hiện lòng tôn kính của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam đối với Người.

Tác phẩm gồm ba phần chính với dụng lượng 382 trang. Cụ thể: Phần 1. Biên niên sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an an nhân dân Việt Nam; Phần 2. Các bài nói, bài viết, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; Phần 3. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam và những phần thưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa, tham khảo, sử dụng tư liệu từ các bộ sách: Hồ Chí Minh Toàn tập (15 tập), xuất bản năm 2011; Hồ Chí Minh tuyển tập, xuất bản năm 2002 và Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (10 tập), xuất bản năm 2009 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia; Báo Cứu quốc, Báo Nhân dân, Báo Công an nhân dân (từ năm 1945-1969). Ngoài ra, các tư liệu được sử dụng trong cuốn sách còn được tham khảo, chọn lọc trên cơ sở các nguồn tư liệu do Công an các đơn vị, địa phương cung cấp và các cuốn sách khác đã xuất bản trong và ngoài nước. Những tư liệu này đã được xác minh, thẩm định với sự hợp tác, giúp đỡ tận tình của Bảo tàng Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Đảng, Viện Sử học Việt Nam, Bảo tàng Công an nhân và một số nhà khoa học, chuyên gia lịch sử trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam - Biên niên sự kiện và tài liệu lịch sử (1945-1969)” tại Phòng đọc Tổng hợp của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website