Giới thiệu: “Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ đoàn thanh niên ở cơ sở”

Cuốn “Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ đoàn thanh niên ở cơ sở” của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phát hành năm 2018.

Tài liệu trên có dung lượng 168 trang, gồm 05 chuyên đề: Chuyên đề 1. Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Chuyên đề 2. Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Chuyên đề 3. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam; Chuyên đề 4. Đoàn viên là lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chuyên đề 5. Thanh niên Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ nhiệm vụ: "Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nề nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên... Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng". Do vậy, việc biên soạn, cập nhật các tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới của đất nước có ý nghĩa quan trọng nhằm làm cho công tác giáo dục lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ thực sự hiệu quả, hấp dẫn người học. Chính từ nhiệm vụ thực tiễn đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội biên soạn bộ tài liệu chuyên đề gồm 06 cuốn, phục vụ chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Mỗi tài liệu gồm 05 chuyên đề, trong đó có 02 chuyên đề lý luận chính trị và 03 chuyên đề nghiệp vụ công tác, được định hướng dùng cho lớp bồi dưỡng chuyên đề do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện thực hiện. Theo đó, “Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ đoàn thanh niên ở cơ sở” nêu trên nằm trong bộ tài liệu này.

Cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo cuốn "Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ đoàn thanh niên ở cơ sở" tại Phòng đọc Tổng hợp của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân

                                                         Trung tâm Lưu trữ và Thư viện         

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website