Giới thiệu sách: “Một số giải pháp nâng cao khả năng phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên”

Trong thời gian qua, trước tình hình vi phạm của một số tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên, cán bộ có chức, có quyền đang diễn biến ngày càng phức tạp; Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kiên quyết nhằm ngăn ngừa vi phạm, thể hiện ở các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII; Nghị quyết Trung ương 3 khoá X; Nghị quyết Trung ương 5 khoá X; Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 và đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã ban hành nhiều quy định nhằm phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên như: Quy định về những điều đảng viên không được làm; các quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt... Bên cạnh đó, Quốc hội đã ban hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức... và nhiều văn bản quy định, hướng dẫn, thi hành của Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các cấp... nhằm hạn chế, phòng ngừa vi phạm của các tổ chức, cá nhân nói chung, tổ chức đảng và đảng viên nói riêng. Nhờ đó, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên đã từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên không những làm tổn hại đến sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Nguy hại hơn, nó đã và đang làm tha hóa một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là những người có chức vụ, quyền hạn; làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và Nhân dân; làm cho các chủ trương, chính sách bị sai lệch dẫn đến nguy cơ chệch hướng và là tiền đề của sự mất ổn định xã hội; là điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch gây mất ổn định chính trị, thực hiện âm mưu "diễn biễn hòa bình", bạo loạn lật đổ. Đối với những thế lực phản động, đó là cơ sở và mục tiêu để chúng công kích, bôi xấu chế độ ta, làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Thực tế này đã được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI chỉ rõ: "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...".

Nhằm góp phần cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà lãnh đạo, nghiên cứu, quản lý trong công tác phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung uơng 4 khóa XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Sách chuyên khảo “Một số giải pháp nâng cao khả năng phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên” do ThS. Hoàng Văn Trà, TS. Nguyễn Mạnh Hùng và ThS. Đào Thị Thu Hồng đồng chủ biên, được phát hành năm 2015.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1. Lý luận về phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; Chương 2. Thực trạng khả năng phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; Chương 3. Phương huớng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong thời gian tới.

Bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách “Một số giải pháp nâng cao khả năng phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên” tại Phòng đọc Tổng hợp của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

Trung tâm Lưu trữ và thư viện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website