Giới thiệu sách: “Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi”

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi”, do PGS Song Thành sưu tầm và được Nhà xuất bản chính trị quốc gia xuất bản năm 2000 nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn sách tuyển chọn các tác phẩm của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước viết về tư tưởng, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Các tác phẩm tuyển chọn trong cuốn sách này được sắp xếp theo trật tự thời gian, điển hình là một số bài viết như: “Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc”, “Hồ Chí Minh, sự nghiệp” - Phạm Văn Đồng; “Hồ Chủ tịch - Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam” - Trường Chinh;  “Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta và dân tộc ta”, “Bác Hồ, người Việt Nam đẹp nhất - Lê Duẩn; “Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn” - Nguyễn Văn Linh; “Thế giới còn đổi thay, tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi” - Võ Nguyên Giáp; “Giương cao ngọn cờ Hồ Chí Minh, quyết tâm đẩy manh sự nghiệp đổi mới đi đến thắng lợi hoàn toàn” - Đỗ Mười; “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường Đảng ta và nhân dân ta tiến vào thế kỷ XXI” - Lê Khả Phiêu…

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào nước ta, đồng thời vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn xã hội Việt Nam. Người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam: Trước hết phải làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đánh đổ chế độ thực dân và phong kiến, giành độc lập dân tộc và người cày có ruộng rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện đường lối cách mạng đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất nước nhà, đưa cả nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Lịch sử vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam và của cách mạng Việt Nam gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tư tưởng và kinh nghiệm thực tiễn của Người là di sản quý báu để lại cho toàn Đảng, toàn dân Việt Nam. Thế giới đang đổi thay, cách mạng Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới, song Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn mãi soi sáng con đường Đảng ta và nhân dân ta phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bạn đọc có thể tham khảo Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi” tại Phòng đọc Tổng hợp của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

                                         TRUNG TÂM LƯU TRỮ VÀ THƯ VIỆN

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website