Giới thiệu sách: “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

Cuốn sách chuyên khảo “Đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” của GS.TS Phạm Ngọc Quang, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2008. Cuốn sách được cấu trúc thành 03 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chương 2. Thực trạng sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; Chương 3. Quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thực tế khách quan đã được khẳng định trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, đó là tất yếu khách quan lịch sử, là trọng trách nặng nề đã được Nhân dân giao phó. Trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, đòi hỏi phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về nội dung và phương thức để vừa khẳng định vị thế, vai trò, uy tín của Đảng với tư cách là một đảng cầm quyền duy nhất, vừa phát huy vai trò, uy tín của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của Nhà nước thì việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội có ý nghĩa quyết định. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, là yêu cầu tất yếu, khách quan trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, bảo đảm Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là yêu cầu khách quan về mặt chính trị của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền. Sự lãnh đạo của Đảng phải tuân theo những quy luật hình thành, phát triển và hoàn thiện của Nhà nước pháp quyền.

Việc tiếp tục đi sâu nghiên cứu sự đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của Nhà nước là hết sức cần thiết từ góc độ của luật học và các ngành khoa học khác. Dưới góc độ luật học, cần đi sâu nghiên cứu phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước, đối với hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật, xây dựng ý thức pháp luật và văn hóa pháp luật. Vấn đề Đảng lãnh đạo và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã được đề cập ở nhiều công trình khoa học. Tiêu biểu trong đó là các công trình khoa học đề cập đến nhu cầu khách quan của việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng đối với từng lĩnh vực hoạt động cơ bản của Nhà nước trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng.

Bạn đọc có thể tham khảo Cuốn sách “Đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” tại Phòng đọc Tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

                                            TRUNG TÂM LƯU TRỮ VÀ THƯ VIỆNPhản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website