Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp bộ “Trọng dụng nhân lực chất lượng cao trong Công an nhân dân”

Ngày 10/3/2023, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đối với đề tài khoa học cấp bộ “Trọng dụng nhân lực chất lượng cao trong Công an nhân dân”, mã số CTMT.2020.T29.09 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và đồng chí Trung tá, TS Hoàng Huy Thành làm Chủ nhiệm.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu. Tham dự có các nhà khoa học cùng các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu và phương pháp làm việc tại buổi nghiệm thu

Tại buổi họp, sau khi đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu và phương pháp làm việc của Hội đồng, đồng chí Trung tá, TS Hoàng Huy Thành, Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt Ban Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả nghiên cứu đề tài và những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả việc trọng dụng nhân lực chất lượng cao trong Công an nhân dân.

Trung tá, TS Hoàng Huy Thành, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả nghiên cứu đề tài

 Sau phần báo cáo tóm tắt, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá một cách khoa học, khách quan về tính cấp thiết, bố cục, nội dung và hình thức của đề tài; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đề tài để Ban Chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện để bảo vệ ở cấp cao hơn.

Hội đồng cũng khẳng định đề tài bước đầu đã đáp ứng được mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Kết quả bỏ phiếu 100% thành viên Hội đồng đánh giá đề tài đạt yêu cầu và đề nghị Học viện báo cáo nghiệm thu cấp Bộ.

Phát biểu kết luận tại Hội đồng, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá và phản biện của các thành viên Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm đề tài; đồng thời, đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung góp ý của các thành viên Hội đồng và hoàn thiện bản thảo đề tài, phục vụ nghiệm thu cấp Bộ theo quy định.

Các đồng chí đại biểu, nhà khoa học phát biểu tại buổi nghiệm thu

Khắc Linh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website