Giới thiệu sách: “75 năm hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam và định hướng tiếp tục hoàn thiện (1945 - 2020)”

Sách chuyên khảo “75 năm hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam và định hướng tiếp tục hoàn thiện (1945 - 2020)” do GS.TSKH Lê Cảm nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ đầu tiên (2000 - 2008), kiêm Trưởng Bộ môn Tư pháp hình sự (2000 - 2014), hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Luật hình sự và tội phạm học của Khoa, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2020.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu chuyên khảo đồng bộ, toàn diện và có hệ thống đầu tiên trong khoa học luật hình sự Việt Nam, trong đó đề cập riêng việc phân tích khoa học để làm sáng tỏ về mặt lý luận hệ thống pháp luật hình sự nước ta trong 75 năm qua (1945 - 2020). Ngoài ra, trên cơ sở tổng kết và phân tích các ưu và nhược điểm của hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam suốt 75 năm qua (1945-2020), tác giả đã xây dựng nên một mô hình khoa học với các lý giải về kỹ thuật lập pháp của Dự thảo Phần chung Bộ luật Hình sự tương lai dựa trên các quan điểm, kiến thức và nghiên cứu độc lập của mình. Bộ luật Hình sự đó gồm có 06 chương, 26 hạng mục và 165 điều (được đính kèm theo tại phần Phụ lục của cuốn sách này).

Cuốn sách được cấu trúc thành 06 chương, với dung lượng 735 trang. Ngoài phần Đặt vấn đề, Kết luận chung, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung chính tập trung vào sáu nhóm vấn đề được nghiên cứu trong 06 chương, làm sáng tỏ về mặt lý luận những vấn đề đã được lựa chọn trên cơ sở phù hợp với sự phân chia thành 06 nhóm vấn đề học thuật, 06 đối tượng nghiên cứu, 06 nhiệm vụ nghiên cứu tương ứng; góp phần vào việc phát triển nền khoa học hình sự nói riêng và khoa học pháp lý nói chung ở Việt Nam.

Chương I: Hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám đến khi thông qua Bộ luật Hình sự đầu tiên (1945 - 1985).

Chương II: Hệ thống pháp luật hình sự thực định trong Bộ luật Hình sự  Việt Nam đầu tiên (năm 1985).

Chương III: Hệ thống pháp luật hình sự thực định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam thứ hai (1999).

Chương IV: Hệ thống pháp luật hình sự thực định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam thứ ba (2015).

Chương V: Vai trò của thực tiễn xét xử hình sự đối với sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam (1960 - 2020).

Chương VI: Tiếp tục hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp hệ thống Phần chung pháp luật hình sự thực định Việt Nam hiện hành.

Bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách “75 năm hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam và định hướng tiếp tục hoàn thiện (1945 - 2020) tại Phòng đọc Tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

                                                                  Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website