Giới thiệu sách: “Những điểm mới trong các văn kiện đại hội XIII của Đảng”

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2021 tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đó là: Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, đồng thời xuất phát từ yêu cầu nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn, xuất bản cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

Cuốn sách cung cấp những luận cứ, luận giải, phân tích những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có cơ sở nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng.

Bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” tại Phòng đọc Tổng hợp của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

 TRUNG TÂM LƯU TRỮ VÀ THƯ VIỆN

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website